شماره جاری: دوره 6، شماره 20، بهار 1398، صفحه 1-19 

2. تأثیر ابعاد فلسفه ذهنی بر تصمیم‌گیری مدیران شهرداری شیراز

صفحه 21-39

حمید بیرجندی؛ علیرضا منصورآبادی؛ زهرا فتحی؛ محمدعلی راضی


6. تأثیر زایکوترم بر مقاومت آسفالت های گرم و نیمه گرم

صفحه 97-119

کریم شکوهیان؛ امین غفوری؛ مصطفی عبدالله زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی ویراستار ادبی گرافیست
شاپا چاپی
2383-1820