شماره جاری: دوره 7، شماره 21، تابستان 1399، صفحه 1-129 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی ویراستار ادبی گرافیست
شاپا چاپی
2383-1820