شماره جاری: دوره 7، شماره 21، تیر 1399، صفحه 1-129 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی ویراستار ادبی گرافیست
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی