نقدی بر سیاست‌های حمل‌ونقل در شیراز: به‌سوی حمل‌ و نقل پایدار شهری

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شیراز

چکیده

سیاست‌گذاری حمل‌ونقل شهری در بسیاری جوامع پیشرفته بر اساس شناخت صحیح از وضعیت شهرها و آینده‌نگری، وضعیت مطلوبی خلق کرده است؛ اما هنوز در شهرهای ایران به این جایگاه نرسیده است. در تحقیق حاضر با ارائۀ تصویری از وضعیت موجود حمل‌ونقل در شهر شیراز تلاش شده است بر اهمیت سیاست‌گذاری حمل‌ونقل تأکید شود و با ارائۀ شاخص‌هایی روشن شود درواقع سیاست‌های حمل‌ونقل در شیراز بیشتر مبتنی بر جوابگویی به نیازهای خودروهای شخصی در شیراز بوده است؛ درنتیجه تعداد خودروهای شخصی و استفاده از آن‌ها در شیراز همواره روند صعودی داشته و این موضوع به خلق حمل‌ونقلی ناپایدار و مخرب انجامیده است. این در شرایطی است که به لحاظ فرم و تراکم شهری، شیراز پتانسیل نسبتاً مناسبی برای سایر مدهای پایدار حمل‌ونقل دارد؛ اما متأسفانه بلااستفاده مانده است؛ لذا بر اساس یافته‌های این پژوهش ضروری است تغییر اساسی در سیاست‌های حمل‌ونقل شیراز به‌سوی کاهش سهم خودرو شخصی در جابه‌جایی‌ها، با هدف رسیدن به حمل‌ونقل پایدار اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
سازمان پزشکی قانونی کشور، 1396، «آمار تصادفات جاده‌ای کشور».
شهرداری شیراز، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی (1392-1397)، «بودجه مصوب شهرداری شیراز».
مرکز پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه مرکزی فارس (1395)، «آمار مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل شیراز».
شهرداری شیراز، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی (1395)، سالنامه آماری شهر شیراز، شیراز: انتشارات فرهنگ پارس.
مرکز آمار ایران، «سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن شهر شیراز، سال‌های 1385، 1375، 1365، 1355، 1345، 1335».
مرکز تحقیقات حمل‌ونقل و ترافیک دانشگاه شیراز (1397)، طرح بهنگام‌سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل ترافیک شیراز، ویراست اول.
وزارت نیرو (1395)، ترازنامه انرژی کل کشور.
ب. انگلیسی
Akerman, Jonas؛ H, Mattias. (2006). How much transport can the climate stand?-Sweden on a sustainable path in 2050. Energy Policy, 34, 1944–1957.
ITF, (2008), Greenhouse gas reduction in the transport sector.
IEA, )2010(, World Energy Out Look
IEA, )2018(, World Energy Out Look
IEA, (2007) Co2 Emissions from Fuel Combustion
Steve Davis Gleave, (2006) Driving Up Carbon Dioxide Emissions From Road Transport An Analysis of Current Government Projections Final Report
UITP, Jean-Paul Bailly, (2005) Better Mobility in Urban Areas
UITP www.uitp.org/news/pics/pdf/MB_CO23.pdf
Urban Climate 10 (2014) 63–76, How fuel prices determine public transport infrastructure, modal shares and urban form
 International Transport forum, 2015
Department for transport, 2015. Transport statistics Great Britain
Glaeser and Kahn, 2010; the Greenness of Cities: Carbon Dioxide Emissions and Urban Development. Journal of Urban Economics, 67, 404-418
The EPOMM Modal Split Tool (2019). http://www. epomm.eu/tems/result_cities .phtml.