مستندسازی دانش چیست؟

نویسنده

کارشناس گروه پژوهش- کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

امروزه به موازات رشد فزاینده اطلاعات، درس گرفتن از گذشته و آگاهی از اشتباهات و رموز موفقیت، برای بقا و بهبود عملکرد سازمان­ها، ضروری است. سازمان­ها مجبور به یادگیری از تجربه­ های خود و سایر سازمان­ها می ­باشند و لذا به جریان انداختن اطلاعات حاوی علم، دانش و تجربه در بین افراد یکی از رموز موفقیت سازمان­های امروزی است. در بسیاری از تولیدات تجربه­ های مدیریتی و فنی- تخصصی که گاه بصورت درس ­آموخته­ هایی از شکست و موفقیت، سینه به سینه و نسل به نسل منتقل می ­شوند، دانشکاران با چالش­هایی در استخراج دانش مواجه می ­شوند. چالش فراموشی و عدم انتقال کامل دانش­ها باعث توجه به ضرورت مستندسازی تجارب در سازمان­ها می­ گردد. بطور کلی با مستندسازی تجربه ­ها، امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی فراهم می­ شود و با بکارگیری تجربه­ های مرتبط با کسب و کار، عملکرد سازمانی نیز افزایش می ­یابد. هدف از این متن آموزشی، معرفی مفهوم تجربه و روش نگارش تجربیات ارزشمند است که در ادامه گام به گام توضیح داده می­ شود.

کلیدواژه‌ها


الهی، شعبان؛ بهاری فر، علی و صالحی، علی. (1383). طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 23-52.
جعفری مقدم، سعید. (1383). مستندسازی تجربیات مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش). تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
جعفری مقدم، سعید. تفاوت مستندسازی با خاطره نویسی، چهار توصیه کلیدی. مدیریت دانش سازمانی.
روشن ضمیر، سعید. (1390). چالش‌ها و موانع استخراج دانش و مستندسازی تجارب خبرگان. همای دانش، 7: 7-10.
شامی زنجانی، مهدی و فرزانه، نرگس. (1391). داستان سرایی ساز و کار برجسته تسهیم دانش. تدبیر، 22-26.
صیف، محمدحسن؛ عالی نژاد، حمید و صالحی، مسلم. (1385). سیستم‌ها و آینده مدیریت دانش. تدبیر، 22-16.
ملایی نژاد، اعظم و امام جمعه، طیبه. (1389). مستندسازی، حیات بخشی به تجربه‌ها. مقاله‌های علمی- کاربردی. 9: 22-24.مومنی فراهانی، فرشید. (1391).
  http://www.pogc.ir/Portals/0/news3/910911-1.pdf. بازیابی در 1392، از http://www.pogc.ir:Portals/0/news3/ 910911-1.pdf
نظری، حمیدرضا. (1390). مستندسازی تجارب، رویکردی عملگرا در مدیریت دانش. همای دانش، 5:، 13-16.