درباره نشریه

 درباره نشریه

 

فصلنامه" مدیریت شهری نوین" به صاحب امتیازی شهرداری شیراز، با رویکرد آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی و با رسالت توسعه‌ دانش مدیریت شهری، شناسایی مسائل مدیریتی شهرداری ها و ارایه‌ راهکارهای مناسب، از سال 1392 تاکنون توسط حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منتشر می شود.

فصلنامه حاضر، پذیرای مطالب آموزشی و مقاله های مرتبط در زمینه های شهر و شهرداری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و دیگر موارد است. مقاله‌های ارسال شده، پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

از‌ مدیران ،استادان، پژوهشگران و کارشناسان گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سامانه، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین شده تنظیم و ارسال نمایند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و تمامی ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

                                                                                                                                                             Email : pajoohesh@eshiraz.ir