مبانی مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارت‌های شهروندان

نویسنده

1 کارشناس حقوقی منطقه 8 شهرداری شیراز

2 دکترای حقوق دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی، جبران خسارت‏ های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارد شده بدانیم، شهرداری نیز به عنوان یک سازمان عمومی غیر دولتی از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. شهرداری سازمانی اداری، محلی و غیرمتمرکز است که اداره امور شهر را برعهده داشته و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و یک نهاد محلی شناخته می‌شود. به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان برای آن‌ها به کار گرفت. بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، بنابراین اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت و به تبع آن به شهرداری‌ها ممکن است موجب ایجاد برخی خسارت‌های مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. که این خسارت در حوزة مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش در صدد هستیم که به بررسی ارکان و مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و کارکنان آن بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


 1. ابوالحمد، عبدالحمید، (1370). حقوق اداری ایران، انتشارات توس.

  ابوالحمد، عبدالحمید، (1375). مسئولیت مدنی دولت، چاپ شده در مجموعه مقالات مندرج در کتاب تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

  الموسوی‏الخمینی، روح الله(1387). الرسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

  امامی، سیدحسن(1378). حقوق مدنی، جلد1. تهران: انتشارات اسلامی.

  ابن بابویه، شیخ‏صدوق(139ق.). من لایحضره الفقیه، تهران: انتشارات اسلامیه.

  ابن منظور، جمال‏الدین‏محمدبن‏الکرم(1409ق.). لسان‏العرب، بیروت: دارالفکر.

  الخوئی، سیدابوالقاسم(1374). مصباح الفقاهه، نجف: المطبعة الحیدریه.

  الموسوی‏الخمینی، روح الله(1374). تحریرالوسیله، تهران: اسماعیلیان.

  انصاری، شیخ مرتضی(1382). مکاسب، قم: اسماعیلیان.

  الحسینی المراغی، السید میرعبدالفتاح(1418ق.). العناوین الفقهیة، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

  ابوالحمد، عبدالحمید(1353). حقوق اداری ایران، تهران: دانشگاه تهران.

  بجنوردی، میرزاحسن(1371). القواعد الفقهیه، جلد1، قم، مؤسسه اسماعیلیان.

  بهرامی‏احمدی، حمید(1385). جزوه درس مسؤولیت مدنی، تهران: دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادقعلیه السلام.

  بهرامی‏احمدی، حمید(1385). سوء استفاده از حق مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی تهران: دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادقعلیه السلام.

  باریکلو، دکتر علیرضا (1392). مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ چهاردهم.

  رحیمی، محمد؛ احمدی، مجید؛ جمشیدی، علیرضا.(1393). درآمدهای پایدار لازمه توسعه، عمران و مدیریت کارامد شهری شهرداری شیراز، فصلنامه مدیریت نوین شهری شهرداری شیراز، معاونت برنامه ریزی مدیریت آموزش و پژوهش شهرداری شیراز، 3 (8). بهار.

  شکاری، روشنعلی(1385). جزوه درسی قواعد فقه، تهران: دوره کارشناسی دانشگاه امام صادق(ع).

  شیخ طوسی، محمدبن حسن(بی‏تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، نجف: مطبعه النجف

  صفایی، دکتر سیدحسین؛ رحیمی، دکتر حبیب‌الله، (1390). مسئولیت مدنی، انتشارات سمت، چاپ دوم.

  صفار، محمدجواد(1373). شخصیت حقوقی، تهران: دانا.

  صفار، دکتر محمدجواد (1390). شخصیت حقوقی، انتشارات بهنامی، چاپ اول.

  طریحی، فخرالدین(1367). مجمع‏البحرین، تهران: نشر فرهنگ اسلامی

  طباطبایی‏مؤتمنی، منوچهر(1378). حقوق اداری، جلد2، تهران: گنج دانش.

  غمامی، مجید(1376). مسؤولیت مدنی دولت، تهران: دادگستر.

  کاتوزیان، ناصر(1379). وقایع حقوقی، تهران: انتشارات دادگستر.

  کاتوزیان، دکتر ناصر (1387). مسئولیت مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

  کاتوزیان، دکتر ناصر (1386). مبانی حقوق عمومی، انتشارات میزان، چاپ سوم.

  کلینی، محمدبن یعقوب(1366). اصول کافی، کتاب معیشت باب ضرار حدیث 2. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

  مکارم شیرازی، ناصر(1382). القواعد الفقهیه، قم: دارالعلم.

  موتمنی‏طباطبایی، منوچهر(1379). حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.

  نجفی، محمدحسن(1367). جواهرالکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

  یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم(1417ق.). عروه الوثقی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

  قوانین

  1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  2. قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339.