اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس حیدر اسکندر پور

شهردار شیراز

infoshiraz.ir

سردبیر

مهندس محمد علی راضی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز

ali.razi50yahoo.com

مدیر داخلی

دکتر علیرضا شاهرخیان

دکترای اقتصاد .

shahrokhi77gmail.com

مدیر اجرایی

زهرا روزیطلب

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی کارشناس پژوهش شهرداری شیراز -ویراستار

zahraa.rouzitalabgmail.com

ویراستار ادبی

مهندس مهدی جعفری

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید نویسنده- ویراستار

jaafarimahdigmail.com

گرافیست

کریم فلاح

کارشناسی گرافیک گرافیست

kfallahmgmail.com