بررسی عوامل موثر بر فضای پیاده راه‌ها در جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی نمونه موردی( پیاده ‌راه حافظیه شیراز)

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

کارشناسی حسابداری ،دانشگاه پیام نور، بندر گناوه

چکیده

فضاهای عمومی مهمترین بخش‌های شهر را تشکیل می دهند که یکی از این فضا‌ها، پیاده راه‌ها هستند. پیاده راه محل تجلی حیات مدنی شهر و محل رخداد وقایع و فعالیت‌های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری می باشد. از این رو شناسایی عوامل موثر بر فضای پیاده راه‌ها و طراحی مناسب و گسترش آنها باعث غنی تر شدن زندگی و تعاملات اجتماعی شهروندان می شود. یکی از عواملی که می تواند باعث افزایش سطح تعاملات شود، حرکت عابر پیاده در فضای شهری است. پژوهش پیش رو تعاملات اجتماعی را به عنوان نقطه اشتراک طراحی شهری معرفی می کند و تلاش شده با رویکرد کیفی (پدیدار شناسی) و به روش مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی نمونه موردی مسیر پیاده راه حافظیه شیراز و تحلیل آن بر اساس شاخص‌هایی که در مبانی نظری به دست آورده ایم ، سعی دارد عوامل موثر بر این فضا را با رویکرد تعاملات اجتماعی بدست آورد.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
پاکزاد، جهانشاه (۱۳۸۳)، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
پاکزاد، جهانشاه (1384)، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، شرکت طرح و نشر پام سیما، تهران.
پاکزاد، جهانشاه (۱۳۸۵)، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
سلطانی، علی و پیروزی، رضا (1392)، «پیمایش قابلیت پیاده‌مداری محورهای فرهنگی تاریخی (مطالعة موردی: محور حافظ (شیراز)»، هنر و معماری بومی، (3)؛ 70.
شفیعی، سعید (1380)، «مبانی و فنون طراحی شهری»، تهران: نشر اسلیمی.
عباس‌زاده، شهاب و تمری، سودا (1393)، «بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده‌راه‌ها به‌منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی (مطالعة موردی: محورهای تربیت و ولیعصر تبریز)، مطالعات شهری، ص 10-1.
قریب، فریدون (1383)، شبکة ارتباطی در طراحی شهری، دانشگاه تهران، تهران.
کاشانی جو، خشایار (1389)، پیاده‌راه‌ها، از مبانی طراحی تا ویژگی‌های کارکردی، تهران: انتشارات آذرخش.
کنف لاخر، هرمان (1381)، اصول برنامه‌ریزی تردد پیاده و دوچرخه، چ۱، ترجمة فریدون قریب، تهران: نشر دانشگاه تهران.
مرتضوی، صبوحا (1390)، «بازشناسی پیاده‌راه به‌عنوان بستری برای گذران اوقات فراغت در شهر»، ماهنامه منظر، شماره 12، ص 17.
معینی، سید محمدمهدی (1385)، «افزایش قابلیت پیاده‌مداری، گامی به‌سوی شهری انسانی‌تر»، هنرهای زیبا، شماره 27، ص. 16-5.
ملک، ماندانا (1385)، تهیة سند معطوف به حضور پیاده‌گذر.
مهدی‌زاده، جواد (1379)، «مفاهیم و اصول پیاده‌روی»، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 19، ص 12.
وحدت، سلمان و ایزدی، محمدسعید (1392)، «بررسی و تحلیل شاخص‌های کیفی ارزش‌های پیاده‌مداری مسیرهای عابر پیاده با تأکید بر پیاده‌راه (نمونة موردی: محور تربیت تبریز)».
ب. انگلیسی
Brambilla, R. and Longo, G. (1977), Pedestrian Zones: A Design Guide, Columbia University.
Lynch, Kevin (1972), The Openness of Open Space, Art of Environment. Oxford University Press.
Nosal, Bob. (2009), “Creating Walkableand Transit-SupportiveCommunities in Halton”Region Health Department of Halton