دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، خرداد 1398، صفحه 1-19 
تأثیر ابعاد فلسفه ذهنی بر تصمیم‌گیری مدیران شهرداری شیراز

صفحه 21-39

حمید بیرجندی؛ علیرضا منصورآبادی؛ زهرا فتحی؛ محمدعلی راضی


تأثیر زایکوترم بر مقاومت آسفالت های گرم و نیمه گرم

صفحه 97-119

کریم شکوهیان؛ امین غفوری؛ مصطفی عبدالله زاده