بررسی و تحلیل قانون شهرداری‌های کشور (تلخیص با رویکرد قابلیت اجرایی از دیدگاه مجریان)

نویسندگان

1 کارشـناس مسـئول امـور پیـگیری مـدیریت امـوراداری

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی شهرداری شیراز

3 رئیس اداره کارگزینی شهرداری شیراز

4 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

5 مدیر مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری شیراز

6 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

موجودیت شهر، به‌تنهایی آن‌چیزی نیست که در زندگی شهرنشینی، باعث هم‌افزایی کشش جمعیتی می‌شود، بلکه سهم عظیمی از این جذبه و کشش را امکانات شهری فراهم می آورد. در جوامع غیرصنعتی، مرجع و تولیدکننده‌ی امکانات شهری متمرکز نیست و مراجع مختلفی که بیشتر آن‌ها، به یک قدرت قانونی و الزاماً کانونی نیز منتهی نمی‌شوند، این امکانات را ارائه می‌کنند که این خود، تأثیر بسیار چشمگیری بر کیفیت ارائه‌ی خدمات می‌گذارد و مدیریت این خدمات و ارتقای آن، نیازمند اقدامات پیچیده و ایجاد سازمان‌های متعدد و برقراری ارتباط بین آن‌ها در بستر قانونی منسجم خواهد بود که این خود باعث گران شدن بهای خدمات خواهد شد . این خود، بهای تمام‌شده‌ی گران خدمات را در پی خواهد داشت.[p1]  آنچه در بند یک قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 ذکر شده است، شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را در زمره‌ی مؤسسات عمومی غیردولتی قرار می‌دهد و ازاین‌رو، شهرداری‌ها به‌مثابه‌ی بزرگ‌ترین و حجیم‌ترین مؤسسه‌ی عمومی غیردولتی، ازنظر امکانات و منابع انسانی و حیطه‌ی عمل قرار می‌گیرند. آنچه در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد، رابطه‌ی بزرگ‌ترین مؤ‌سسه‌ی عمومی غیردولتی با قوانین، به‌ویژه قانون شهرداری خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، درباره‌ی رابطه‌ی مولد خدمات شهری در شهرداری‌های ایران که قریب‌به‌اتفاق، سیستم‌های مدیریتی و قانونی یکسانی دارند، با شرایط حاکمیتی و بالادستی و قوانین و ضوابط ملاک عمل بحث خواهند شد که در این خصوص، دو قسم وجود خواهد داشت که یکی ماهیت و کارکرد قانون و دیگری نحوه‌ی عمل به قانون و اجرای آن است.
کلیدواژه‌ها


پورغلام، هادی. (1392). اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار. چاپ اول، ص 105.
 شکری، نادر. (1389). آسیب شناسی قانون شهرداری. چاپ اول.
 پیوندی، حسن. (1387). نشریه داخلی شهرداری دامغان. چاپ هفتم.
 صارمی زاده، محمدفاضل. (1391). مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری، چاپ اول.
 محمدی، علی حسن. (1381). ماهنامه پژوهشی آموزشی شهرداری‌ها، چاپ چهارم. ص 102.
منجی پور، حسن و دیگران. (1390).پیشنهادات و راهکارهای هماهنگی بین دستگاه­های اجرایی،[p1]  چاپ اول.
 منصور، جهانگیر. (1389). قانون عمران و نوسازی شهر، چاپ هشتم.
منصور، جهانگیر. (1394). قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، چاپ بیست و دوم.
 نسبی، بهزاد. (1392). مشکلات عمده شهرداری‌ها. [p2] چاپ اول.
نادری، افشین. (1393). مشکلات حقوقی شهرداری­ها. چاپ اول.