دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، دی 1394 
اسکان غیررسمی؛ پنداشت‌ها، واقعیت‌ها

صفحه 15-29

یوسف رحمتی؛ مهرزاد توکلیان؛ نجمه چاره