شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در شهرداری شیراز با استفاده از روش AHP

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، کارشناس ادارۀ پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی

چکیده

 
یادگیری سازمانی در توسعۀ سازمان از عوامل بسیار مؤثر است. امروزه، مدیران و رهبران سازمان‌ها دریافته‌اند به یادگیری به عنوان پدیده‌ای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت در ایجاد آینده‌ای بهتر، سازمانی پرورش دهند که به‌خوبی و به طور اثربخش و پایدار در پی فراگیری باشد و برای حفظ بقای خود با دگرگونی‌ها هماهنگ شود. تحقیق حاضر به‌دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی کارکنان شهرداری شیراز است. روش تحقیق با توجه به ماهیت آن، توصیفی از نوع پیمایشی است. بدین منظور با بهره‌گیری نظر 30 نفر از خبرگان و کارشناسان، 25 مؤلفه مؤثر بر یادگیری سازمانی کارکنان شناسایی شد که در چهار گروهِ «عوامل سازمانی و مدیریتی»، «عوامل مرتبط با شغل»، «عوامل محیطی و فیزیکی» و «عوامل فردی» دسته‌بندی شدند. این عوامل با روش  اولویت‌بندی شدند. نتایجی که به‌دست‌آورده‌اند، نشان می‌دهند «عوامل مرتبط با شغل» بیشترین و «عوامل محیطی و فیزیکی» بر یادگیری سازمانی کارکنان شهرداری شیراز کمترین تأثیر را می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


اسدی، حسن و دیگران، (1388). رابطۀ بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، 1، 237-247.
امیری، مجتبی؛ اسدی، محمدرضا و دلبری راغب، فاطمه (1390). بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک و ارائه راه‌کارهای بهبود وضعیت آن. مدیریت بازرگانی، 3(7)، 37-56.
انیسی، جعفر و دیگران (1389). عوامل فردی و سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی در کارکنان نیروی دریایی. مجلۀ علوم رفتاری، 4(3)، 249-253.
بهنامی، ژوزف (1384). یادگیری سازمانی. تدبیر، 161، 19-20.
پورحسینی، جواد (1386). سازمان‌های یادگیرنده ضرورت کسب‌وکار در دنیای امروز. مدیریت، 122، 52-58.
حسن‌زاده، پریسا (1388). بررسی فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: کتابداران استان مازندران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
حسنی، علی (1388). عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری گروهی. معرفت، 18(37)، 91-108.
دانش فر، کرم الله و بهرام زاده، حسینعلی (1385). ضرورت پیدایی سازمان یادگیرنده. مدیریت، 16(109)، 109-110.
ذهبیون، شهلا؛ یوسفی، علیرضا (1386). میزان انطباق سازمان آموزش‌وپرورش شهر اصفهان با ویژگی‌های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 1384-1385. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 14، 125-144.
سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علی (۱۳۸۵). سازمان یادگیرنده؛ مبانی نظری، الگوهای تحقق و سنجش. تهران: انتشارات یسطرون.
سنگه، پیتر (1382). پنجمین فرمان، حافظ کمال هدایت، محمد روشن، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ چهارم.
غلامی، بهاره؛ غلامی، بنفشه و بهرامی، سوسن (1389). رابطة سازمان یادگیرنده با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت، اطلاعات سلامت، 4، 694-689.
فرهاد نژاد، علی (1379)، یادگیری سازمانی. تدبیر، 109، 61-63.
فرید، داریوش؛ بردبار، غلامرضا و منصوری، حسین (1387). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش‌وپرورش یزد با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 31(8)، 149-182.
ملکی نیا، عماد و بجانی، حسین (1388). مدیریت دانش در سازمان‌های یادگیرنده. تدبیر، 203، 49-52.
یعقوب زاده، مریم (1387). بررسی رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی (مطالعه موردی سازمان نقشه‌برداری کشور). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
Argyris, C., & Schön, D. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, Addison.
Argyris, C., & Schon, D. A. (2009). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective (Addison-Wesley Series on Organization Development.).
Bayraktaroglu, S., & Kutanis, R. O. (2003). Transforming hotels into learning organisations: A new strategy for going global. Tourism Management, 24(2), 149-154.
Birkinshaw, J., & Fey, C. F. (2000). Organizing for innovation in large firms. Unpublished Manuscript, Stockholm School of Economics.
Brown, J. S., & Duguid, P. (1991). Organizational learning and communities-of-practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation. Organization science, 2(1), 40-57.
Bui, H., & Baruch, Y. (2010). Creating learning organizations in higher education: applying a systems perspective. The Learning Organization, 17(3), 228-242.
Choe, J. M. (2004). The relationships among management accounting information, organizational learning and production performance. The Journal of Strategic Information Systems, 13(1), 61-85.
Dawes, P. L. (2003). A model of the effects of technical consultants on organizational learning in high-technology purchase situations. The Journal of High Technology Management Research, 14(1), 1-20.
Engelhard, J., & Nägele, J. (2003). Organizational learning in subsidiaries of multinational companies in Russia. Journal of World Business, 38(3), 262-277.
Figueiredo, P. N. (2002). Learning processes features and technological capability-accumulation: explaining inter-firm differences. Technovation, 22(11), 685-698.
Furst-Bowe, J. A., & Bauer, R. A. (2007). Application of the Baldrige model for innovation in higher education. New directions for higher education, 137(1), 5-14.
Jelinek, M. (1979). Institutionalizing innovation: A study of organizational learning systems. Praeger Publishers.
Liu, C. L. E., Ghauri, P. N., & Sinkovics, R. R. (2010). Understanding the impact of relational capital and organizational learning on alliance outcomes. Journal of World Business, 45(3), 237-249.
Marquart, M. (1996). Building the learning organization: A systems approach to quantum improvement and global success.
Örtenblad, A. (2004). The learning organization: towards an integrated model. The learning organization, 11(2), 129-144.
Reynolds, T., Murrill, L. D., & Whitt, G. L. (2006, June). Learning from organizations: Mobilizing and sustaining teacher change. In The Educational Forum (Vol. 70, No. 2, pp. 123-133). Taylor & Francis Group.
Saban, K., Lanasa, J., Lackman, C., & Peace, G. (2000). Organizational learning: a critical component to new product development. Journal of Product & Brand Management, 9(2), 99-119.
Senge, P. (1990). The fifth discipline: the art & practice of the learning organization.,(Doubleday Currency: New York).
Small, A., & Irvine, P. (2006). Towards a framework for organizational learning. The Learning Organization, 13(3), 276-299.
Steward, J., Hodgkinson, P. F., & Franklin, P. (1998). Towards Universities as Learning Organizations. The Learning Organization. S, 5(5), 228-238.
Torres, R. T., & Preskill, H. (2001). Evaluation and organizational learning: Past, present, and future. The American Journal of Evaluation, 22(3), 387-395.
Zhang, L., Jia, Q., & Li, P. (2007, July). A Conceptual Structure for Organizational Learning and Organizational Performance. In Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2007) (pp. 41-42). IEEE.