بررسی و تبیین نقش کاربری اراضی بر حمل‌ونقل شهری مادرشهر شیراز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

2 کارشناس شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

3 کارشناس ارشد شهرسازی

4 مدیرکل امور شهرسازی شهرداری شیراز

5 کارشناس ارشد معماری

6 کارشناس کمیسیون معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

چکیده

رشد ناموزون شهری و نابسامانی‌های ترافیکی در شهرهای بزرگ با هدردادن سرمایه‌، خسارت‌های سنگینی را به شهرها زده است. توزیع و مکان‌یابی کمتر بهینه کاربری زمین به‌عنوان یکی از مسائل اصلی پدیدآورنده ترافیک در شهر شیراز، مسئله اصلی تحقیق است. عمده‌ ترین هدف، پس از شناسایی مسائل حمل‌ونقل و ترافیکی، ارائه راهکارهای توزیع بهینه کاربری اراضی برای کاهش ترافیک است. در روش تحقیق از دو روش توصیفی- تحلیلی و میدانی برای جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن استفاده شده و با بهره‌گیری از نظر کارشناسان، مبتنی بر روش دلفی، مسائل عمده ترافیکی نظیر: مکان‌یابی نه‌چندان صحیح کاربری‌های زمین، توزیع آن و عوامل به وجود آورنده آن شناسایی گردید. با بررسی و تحلیل داده‌ها به این نتیجه رسیدیم که اگرچه بهبود شرایط خدمت‌دهی سامانه‌های حمل‌ونقل همگانی و سوق‌دادن سفرهای شهری آن‌ها، از جمله راهکارهای مقابله با معضلات ترافیکی شیراز است اما مکان‌یابی بهینه و توزیع عادلانه‌تر کاربری زمین و نظایر آن در پهنه‌های شهری، قبل از آن به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل تاثیرگذار در طراحی سامانه‌های حمل‌ونقل شهری در نظریه پایداری شهری، به‌تبع کاهش حجم ترافیک پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها


بهبهانی، حمید و اسدی کیا، هومن (1389). ارزیابی راهکارهای موجود در سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) ازلحاظ ارتقاء سطح ایمنی ترافیک. دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
پرهیزکار، اکبر و فیروزبخت، علی (1390). چشم‌انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 8(32)، 1-24.
پورطاهری، مهدی؛ باقری سرنجیانه، ناصر و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1391). ارزیابی قابلیت دسترسی به نظام حمل‌ونقل و نقش آن در توسعه سکونتگاه‌های روستایی. نشریه مدرس علوم انسانی، 16(4).
پورمحمدی، محمدرضا (1382). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت.
سلطانی، علی و فلاح منشادی، فلاح (1392). سیستم یکپارچه حمل‌ونقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل‌ونقل پایدار، مطالعه موردی، کلان‌شهر شیراز. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری.
شریعت مهیمنی، افشین؛ منصور خاکی، علی و بابایی، محسن (1386). روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان ظرفیت و دسترسی (اتصال) در شبکه‌های حمل‌ونقلی آسیب‌پذیر درون‌شهری. پژوهشنامه حمل‌ونقل، 4(1)، 15-24.
شهابی، مهین؛ برزگر، صادق؛ کیهان‌فرد، سروش و کیهان فرد، سعید (1389). مقایسه و ارزیابی روش‌های رتبه‌ای و AHP در مکان‌یابی پارکینگ‌ها، مطالعه موردی: ناحیه 4 منطقه 15 تهران. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 11(21)، 1-11.
گزارش بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز مرحله اول (1392). جلد سوم.
گزارش پروژه استراتژی شیراز (1390).
لینچ، کوین (1376). تئوری شکل خوب شهر. برگردان دکتر سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
Burns, N., & Grove, S. K. (2001). The Practice of Nursing Research Philadelphia: WB Saunders Company.
Deakin, E. (2001). Sustainable development and sustainable transportation: strategies for economic prosperity, environmental quality, and equity. Institute of Urban & Regional Development.
Dempsey, P. A., & Dempsey, A. D. (2000). Using nursing research: Process, critical evaluation, and utilization. Lippincott Williams & Wilkins.
Hsu, C. C., & Sandford, B. A. (2007). The Delphi technique: making sense of consensus. Practical assessment, research & evaluation, 12(10), 1-8. Available from: http://pareonline.net/pdf/v12n10.pdf
Keeney, S., Hasson, F., & McKenna, H. P. (2001). A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. International journal of nursing studies, 38(2), 195-200.
Landeta J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences.
Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological forecasting and social change, 73(5), 467-482.
Rowe, G., & Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis. International journal of forecasting, 15(4), 353-375.
Southworth, F. (1995). A Technical Review of Urban Land Use-Transportation Models as Tools for Evaluating Vehicle Travel Reduction Strategies.
Walker AM, Selfe J. )1996(. The Delphi method, a useful tool for the allied health rsearcher. Br J Ther Rehabil.
Windle, P. E. (2004). Delphi technique: assessing component needs. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 19(1), 46-47.