بررسی میزان رضایت‌مندی مراجعین مناطق شهرداری شیراز با استفاده از سنجش کیفیت خدمات ارائه‌شده (سروکوال)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت وکارشناس حوزه‌ی معاونت برنامه‌ریزی شهرداری شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

3 بازرس و کارشناس بازرسی و نظارت اداره‌ی کل بازرسی شهرداری شیراز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

5 کارشناس ارشد مدیریت و بازرس

6 کارشناس رسیدگی به شکایات اداره‌ی کل بازرسی شهرداری شیراز

چکیده

امروزه بیشتر سازمان‌‌ها و مؤسسات باید از تقاضاهای روزافزون شهروندان آگاه بوده، به تشکل‌‌های علمی، گروه‌‌های ذی‌نفع، نهضت‌‌های اجتماعی، مطبوعات، وسایل ارتباط‌ جمعی و... پاسخ‌گو باشند؛ ازاین‌‌رو پاسخ‌گویی و تکریم ارباب‌‌رجوع در همه‌ی سازمان‌‌ها نقشی محوری و اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت‌ مندی مراجعین مناطق شهرداری شیراز از کیفیت خدمات ارائه‌شده یا تکریم ارباب‌رجوع ‌انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی‌پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای نمونه‌‌گیری از نمونه‌‌گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از روش کوکران، ۱۹۶نفر از مراجعه‌‌کنندگان مناطق شهرداری شیراز بوده است و ابزار گردآوری، داده‌‌‌های پرسش‌ نامه‌ی استاندارد سروکوال (۱۹۹۰) است که برای ارزیابی انتظارات و ادراکات مشتریان و ارباب‌‌ رجوع استفاده شده است و ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه نیز ۹۶/۰ است. برای تجزیه‌ و‌تحلیل داده‌‌ها از روش‌های آماری متعدد، ازجمله آزمون تحلیل واریانس یک‌ طرفه و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند‌ متغیره بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که بین عوامل محسوس، ضمانت و تضمین، پاسخ‌گویی، قابلیت اطمینان و همدلی با رضایت‌‌مندی مراجعین رابطه‌ی معناداری وجود دارد. عامل همدلی با ۹۵/۰درصد در سطح ۰۱/۰ باتوجه‌به نظرات مراجعین به مناطق بیشترین همبستگی را دارد.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
آزاد ارمکی، تقی (۱۳۹۰). نظریه‌های جامعه‌شناسی، چ۳. تهران: سروش.
آلن، ام، جی و وین، دبلیو، ام (۱۳۸۹). مقدمه‌ای بر نظریه‌های اندازه‌ گیری (علی دلاور، مترجم)، چ۲. تهران: سمت.
توسلی، غلام‌عباس (۱۳۸۵). نظریه‌های جامعه‌شناسی، چ۳. تهران: سمت.
حسینی، بهزاد (۱۳۸۸). بررسی عملکرد شرکت‌‌های خدماتی از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل سرکورال: مطالعه‌ی موردی شرکت بهره‌ برداری راه‌آهن تهران و حومه (مترو)، پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه‌طباطبایی.
دعاگویان، داود (۱۳۸۴). بررسی عوامل و علل تعرض به مأمورین، مرکز مطالعات و تحقیقات آموزش نیروی انسانی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
دلاور، علی (۱۳۹۰). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چ۵. تهران: رشد .
دیوسالار، هدیه (۱۳۸۸). ارزیابی مشتری‌ مداری براساس مدل سرکورال در شهرداری‌‌های استان مازندران، مطالعه‌ی موردی: شهرداری نوشهر و چالوس، پایان‌‌‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
رضایی، علی محمد (۱۳۸۱). ساخت و اعتبار یابی آزمون احساس ایمنی-ناایمنی و رابطه‌ی آن با استعداد اعتیاد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه‌ طباطبایی.
عبدی، نرگس؛ شرافتی‌پور، جعفر (۱۳۸۶). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع‌ محور (تأملی بر نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی)، فصلنامه‌یمطالعاتامنیت اجتماعی، س۳، ۸و۹.
کاوسی، محمدرضا؛ سقایی، عباس (۱۳۸۵). روش‌‌های اندازه‌ گیری رضایت مشتری، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، چ۲. تهران: سبزان.
کردنائیج، اسدالله؛ دلخواه، جلیل (۱۳۸۳). مشتری‌مداری و الگوهای اندازه گیری رضایت مشتریان (الگوی بانکداری)، مدیریتوتوسعه، ۲۲، صص ۸۱تا۹۹.
کارگر، بهمن (۱۳۹۰). ارزیابی کارایی خدمات انتظامی و امنیتی در نظام مدیریت، چ۲. تهران: مدیر.
کریمی، یوسف (۱۳۸۵). روان‌شناسی اجتماعی (نظریه‌‌ها، مفاهیم و کاربردها)، چ۳. تهران: ارسباران.
هاپسون باریه؛ جک و همکاران (۱۳۸۴). مدیریت خدمت فرهنگ مشتری‌ مداری (مهدی ایران‌نژاد پاریزی، مترجم). تهران: مدیران.
هومن، حیدرعلی (۱۳۸۱). تهیه و استاندارد‌ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ب. انگلیسی
Brady, M. (2001). Customer Orientation: Effects on Customer Service Perceptions and Outcome Behavior’s, Journal of Servic Resuarc. 3.
Cronin, J.J; Taylor, S.A. (1995). Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension. Journal of Marketing. 1(56).
Deshpande, R.; Farley, J.; & Webster, F. (1998). Corporate Culture, Customer Orientation and Innovativeness in Japanese Firms: a Quadrat Analysis. Journal of marketing, 57.
Ellinger, A. E; Daugherty, P. J.; & Plair, Q. J. (1999). Customer Satisfaction and Loyalty in Supply Chain: the Role of Communication, Pergamon Journal, Transportation Research Part. 35.
Gronroos, C. (2011). Service Management and Marketing customer relationship approach ,2nd ed, England: John Wiley.
Haller, s. (1998). Evaluation of Service Quality: Dynamic View of the Quality Judgement Within the Training Further Range. Gabler Publishing, House Wiesbaden, German.
Hax A. C.; Majluf, N. S. (1999). The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach, 2nd ed. New York: Prentice - Hall, Inc. A SilTIOn & Schuster Company.
Hayes, J.; & Dredge, F. (1998) .Managing Customer Service, Gower Publishing, Hampshire.
Hernon, P; Nitecki, D. A; & Altman, E. (1999). Service Quality and Customer Satisfaction: An Assessment and Future Directions. The Journal of Academic Librarianship. 25 .Issue1.
Jamal, A.; Naser, K. (2012) .Customer Satisfaction and Retail Banking: an Assessment of some of the key Antecedents of Customer Satisfaction in Retail Banking, International Journal of Bank marketing, 20.
Kanji, G. K.; Wallace. W. (2000). Business Excellence Through Customer Satisfactio n, Total Quality Management, 11, Issue7.
Parasuraman, A.; Zeithaml V.A.; & Berry L.L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49.
Toepfer, A. (1999). Customer Satisfaction Measure and increase, 2th ed, Luchterhand. Germany: Publish ing House.
Walker (2005). Information Stakeholders: Exploring the Myths of Customer Satis Paction measurement. Measurement, 5. Issue1.
Zeithaml, V.A.; P, A. & Berry, L.L (1997). Delivering Quality Service. New York: The Free Press.