کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی گردشگری پایدار
ارزیابی برنامه ریزی خدمات گردشگری در شهر شیراز

دوره 3، شماره 8، فروردین 1394، صفحه 49-70

جهان بین میرزایی؛ سجاد احمدی