نویسنده = عبدالجلیل شریفی
ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر شیراز در توسعه‌ صنعت گردشگری در شیراز

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 125-148

عبدالجلیل شریفی؛ حشمت کشاورزی؛ علی راستگو