ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر شیراز در توسعه‌ صنعت گردشگری در شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد واحد شهرضا

2 کارشناس شورای اسلامی شهر شیراز

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو شورای اسلامی شهر شیراز

5 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد واحد شیراز

چکیده

امروزه صنعت جهانگردی پس از صنایع انرژی و وسایل نقلیه‌ی موتوری، بزرگترین صنعت جهان محسوب می‌شود. باوجود اینکه شیراز جزء شهرهای بزرگ از نظر وجود اماکن تاریخی، باستانی و گردشگری است، از نظر درآمد ارزی از طریق گردشگری، در جایگاه مناسبی قرار ندارد و این نشان‌دهنده‌ی ضعف سیستم‌های مرتبط با صنعت گردشگری در آن است. از مهم‌ترین عوامل در ناموفق بودن صنعت توریسم در شیراز، نبود مدیریت صحیح در این صنعت می‌باشد؛ ولی با وجود این، کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر شیراز که به تدوین طرح جامع گردشگری شهر شیراز و بررسی و شناخت وضعیت گردشگری مذهبی، سلامت، صنعتی، فرهنگی، تاریخی شیراز و ... در این شهر پرداخته است توانسته در توسعه‌ی صنعت گردشگری شهری نقش تأثیرگذاری داشته باشد. به‌منظور روشن کردن ابعاد اثرگذاری این کمیسیون این تحقق با روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی این موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


جمشیدی، محمد (1382) تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان.
رضوانی، علی‌اصغر (1389). جغرافیا و صنعت توریسم. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
روزنامه دنیای اقتصاد. ۲۴. 1390
سازمان ایرانگردی و جهانگردی. (1382). بررسی سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های توسعه‌ی جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
عبدالله زاده، محمود (1379). برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای جهانگرد. چاپ اول، تهران: نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی
غلامی، مسعود (1387). «مشکل گردشگری ایران». صنعت حمل‌ونقل، شماره 255.
کاظمی، مهدی، (1387)، مدیریت گردشگری. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.