نقش میانجی شاخص‌های فنی مدیریت کیفیت جامع بر رابطه‌‌ی‌ بین شاخص‌های اجتماعی و تعالی سازمانی (موردمطالعه: سازمان عمران شهرداری شیراز)

نویسنده

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علوم تحقیقات تهران (فارس)

2 مسئول امور حراست های معاونت ها و سازمان های شهرداری شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی شاخص‌های فنی مدیریت کیفیت جامع بر رابطه‌ی بین شاخص‌های اجتماعی و تعالی سازمانی (موردمطالعه: سازمان عمران شهرداری شیراز) است. این تحقیق ازنظر هدف پژوهشی کاربردی و ازنظر شیوه‌ی گردآوری اطلاعات پژوهشی توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش تمامی کارکنان سازمان عمران شهرداری شیراز است و دوره‌ی زمانی بررسی‌شده سال 1394 و تعداد آن‌ها تقریباً 320 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان وکرجسی برابر 175 نفر تعیین شده و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است. ضرایب رگرسیونی استاندارد نشان می‌دهد که فاکتورهای اجتماعی و فنی TQM تأثیر معنی‌دار و مثبت بر تعالی سازمانی دارد؛ همچنین فاکتورهای اجتماعی TQM بر فاکتورهای فنی TQM تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتایج معادله‌ی ساختاری نیز حاکی از آن است که فاکتورهای اجتماعی می‌تواند با استفاده از فاکتورهای فنی بر تعالی سازمانی تأثیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


اکبری‌پور، اسماعیل (1393). بررسی روابط استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان.
دنیوی، علی؛ قربان‌پور، سجاد (1392). مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمانی در صنایع غذایی. دومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
صلاحی، محمود (1392). مدل تعالی سازمانی شهرداری تهران. معاونت برنامه‌ریزی توسعه‌ی شهری و امور شوراها.
فقیه، نظام‌الدین؛ جعفری زوج، سید مجتبی؛ ابطحی، نجمه (1387). خودارزیابی در فرآیند سرآمدی کیفیت بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی. تهران، انتشارات آفتاب.
کاظمی، مصطفی؛ رحیم‌نیا، فریبرز؛ ابوی طرقبه، صدیقه (1392). بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان‌های کارآفرین. دومین همایش بین‌المللی مدیریت و کارآفرینی.
هاشمی، مریم (1386). مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد و بهره‌گیری از ترکیب مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد در بهبود بازسازی سازمانی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد.
 
Calvo-Mora, A., Picón-Berjoyo, A., Ruiz-Moreno, C., & Cauzo-Bottala, L. (2014). Contextual and mediation analysis between TQM critical factors and organisational results in the EFQM Excellence Model framework. International Journal of Production Research, 53(7), 2186-2201.
Calvo-Mora, A., Picón, A., Ruíz, C., & Cauzo, L. (2013). Soft-hard TQM factors and key business results. WSEAS Transactions on Business and Economics, 10, PP: 14–23.
Klefsjo, B., Bergquist, B., & Garvare, R. (2008). Quality management and business excellence, customers and stakeholders. The TQM Journal, 20(2), 120-129.
Zehir, C., Ertosun, Ö. G., Zehir, S., & Müceldilli, B. (2012). Total quality management practices’ effects on quality performance and innovative performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 273-28