بررسی میزان رضایت‌مندی شهروندان شیرازی از خدمات شهرداری

نویسندگان

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

هدف این طرح بررسی میزان رضایت­ مندی شهروندان شیرازی از خدمات شهرداری شیراز بوده است؛ بر همین اساس تعداد 2298 نمونه از مناطق نه­ گانه شهرداری بر اساس نمونه گیری خوشه­ ای و سیستماتیک انتخاب شده و با استفاده از پرسش­نامه ­ای که در 6 بعد رضایت سنجی طراحی شده بود داده ­های مورد نیاز جمع ­آوری شدند. داده­ ها عمدتا با استفاده از نرم­افزار SPSS تحلیل شدند در رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد و در نهایت در رتبه­ بندی اهمیت خدمات جهت اولویت­ بندی میزان اهمیت خدمات از نظر شهروندان از تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار expert choice استفاده شد. آزمون­ های نتایج استنباطی در متغیرهای زمین ه­ای حاکی از آن بود که بین سن و رضایت کلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین گروه­ های تحصیلی فوق دیپلم به طور معناداری نسبت به گروه ­های تحصیلی دیپلم رضایت بیشتری از خدمات داشتند. بین زنان و مردان از لحاظ میزان رضایت تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین میزان درآمد و مدت زمان سکونت در محله با میزان رضایت رابطه معناداری نشان داد. آزمون تفاوت میانگین بین میزان اهمیت و میزان رضایت متغیرهای مورد بررسی نشان داد که میانگین میزان اهمیت خدمات به طور معناداری نسبت به میانگین میزان رضایت بالاتر بوده. در اولویت بندی خدمات بر اساس آزمون AHP، به ترتیب فضای سبز، خدمات عمرانی، خدمات ورزشی، خدمات معابر و پارکینگ ها، خدمات حمل و نقل و خدمات نظافت و زیباسازی رتبه بندی شدند. بین مناطق بیشترین نمره اهمیت مقولات در منطقه 1 و کمترین میزان اهمیت مقولات در منطقه 5 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


حکمت نیا، حسن، موسوی، میرنجف(1386). سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایت­ مندی شهروندان از عملکرد شهرداری، یزد.
دیواندری، علی و دلخواه جلیل،(1384).تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت مندی مشتریان در صنعت بانکداری واندازه گیری رضایت مندی مشتریان بانک ملت براساس آن، فصل­نامه پژوهش­های بازرگانی، شماره 37.
رفیعیان، مجتبی، عسکری زاده، زهرا، عسکری زاده، محمد(1387). ارزیابی میزان کیفیت مجتمع های سکونتی با تاکید بر رویکرد رضایت­مندی در محله نواب، تهران.
رفیعیان، مجتبی، خدایی زهرا(1388). بررسی شاخص ها و معیار های موثر بر رضایت­ مندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری، فصل­نامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53.
رجب صلاحی، حسین(1381). ساختار حکومت محلی و چالش­های تجربی، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، تهران.
سلمانی مقدم، محمد، پور قیومی، حسین، قنبری، محمد(1391). سنجش رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، فارس.
غفاری، غلامرضا. جمشید زاده، ابراهیم(1390). مشارکت های مردمی و امور شهری ( بررسی موانع و مشکلات و راه­کارهای توسعه مشارکت های مردمی)، تهران.
قربانی، محمد، حیدری کمال آبادی، رضا، کریمویی، حمید رضا(1389). ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوسرانی شهری، مشهد پژوهی، سال سوم، شماره 4.
محمدی، اصغر، خدارحیمی، سیامک(1385). بررسی وضعیت ارائه خدمات عمومی و بهینه سازی آن از دیدگاه شهروندان شیرازی، شهرداری شیراز.
نقدی، اسدالله(1386).حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی(جهان چهارم).فن آوران، همدان.
نظری، نورالدین(1391). بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری، اشنویه.
نوری کرمانی، علی، رضایی، علی‌اکبر، بااوش، مهین (1391).عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در ایجاد رضایت‌مندی شهروندان(مطالعه موردی منطقه یک شهرداری تهران)، نمایشگاه الکترونیک پژوهش و نو آوری، تهران.
Marcomm Works(2012). La la biche county 2011 Satisfaction Survey On Line Questionnaire Results, Edmonton.
Mokhlis,S. Yaleakho,A. Mamat,I.(2011). Municipal Service Quality And Citizen Satisfaction In Southern Thailand, Journal of Public Administration And Government, V1, NO1, Thailand.

Montalvo, D. (2009). Citizen Satisfaction with Municipal Services,

 Americas Barometer Insights: No.14.
The Research Bureau (2005). Citizen Satisfaction with Municipal Services and Quality of Life in Worcester, Center for Community Performance Measurement, Worcester.
The Research Bureau (2004). Citizen Satisfaction with Municipal Services and Quality of Life in Worcester, Center for Community Performance Measurement, Worcester.