بررسی امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی منطقه 8 شیراز)

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه‌‌ریزی شهری دانشگاه نجف آباد

چکیده

امنیت یکی از ملزومات زندگی و حقوق بنیادین انسانی است و دارای دو بُعد عینی و ذهنی می‌باشد که در فرآیند ارتقای امنیت باید هر دو بعد در نظر گرفته شوند. همچنین مؤلفه‌های شخصیتی در میزان درک افراد از امنیت تأثیر بسزایی دارند که عمدتاً شامل سن و جنسیت و... می‌باشند که از این میان، جنسیت پیش بینی کننده ترین عامل محسوب می‌شود که تأکید اصلی این پژوهش نیز می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی امنیت فضاهای عمومی شهری از دیدگاه زنان منطقه 8 شیراز است و جامعه آماری زنان بالای 15 سال  منطقه 8 شهر شیراز قرار داده شده است.روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد که اطلاعات آن به صورت مطالعات میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه و مصاحبه جمع‌آوری گردیده است، که نتیجه حاکی از آن بود که بین ویژگی‌های فردی زنان و دیدگاه آنها از عوامل ایجاد ناامنی در فضاهای مختلف شهری رابطه وجود ندارد همچنین بین انواع اغتشاشات محیطی و عدم احساس ایمنی و امنیت زنان در فضای شهری نیز رابطه وجود دارد و عوامل موثر برافزایش ترس از جرم در فضای شهری از دیدگاه زنان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم. (1380).‌ ترجمه: مهدی الهی قمشه‌ای، ناشر بنیاد نشر قرآن.
افتخاری، اصغر. (1380). ناامنی جهانی نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افروغ، عماد. (1377). فضا و نابرابری اجتماعی: ارائه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول
پیلتن، فرزاد. (1383). مفهوم شناسی امنیت و سیر تکوینی آن. فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال یازدهم، شماره 38، تهران
علی آبادی، ‌جواد. (1381). ‌امنیت در شهر مقوله ای چند بعدی مجله شهرداریها. شماره 41 سال 4.
علی آبادی، جواد. (1381). نقش فضاهای شهری در تامین امنیت اجتماعی. ماه‌نامه‌ی شهرداری‌ها، شماره‌ی 41، 5-13.
عمید، ‌حسن. (1354). فرهنگ عمید، انتشارات جاویدان.
مدنی پور، علی (1379). طراحی فضای شهری، نگرشی بر فرایند اجتماعی و مکانی. ترجمه فرهاد مرتضایی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
 Ellin, Nan. (2001). Thresholds of Fear:  Embracing the Urban Shadow. Urban Studies, Vol, 38, No.5-6: 869-883.
Sparks, Richard. Girling, Evi. Loader, Ian. (2001). Fear and Everyday Urban Lives. Urban Studies , 38(5-6): 885-898
Carmona, Matthew & Others (2003). Places Urban Spaces. Architectural Press, Amesterdam & Others.