نقش یاوران شورای اسلامی در تقویت مدیریت شهری (نمونه موردی یاوران شورای شهر شیراز)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

امروزه، در نظام مدیریت شهری (محلی)، بسیاری از نهادها برای رسیدن به اهداف خود بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی و تاکید بر اجتماعات محله ­ای استفاده می­ کنند؛ از جمله این نهادها شورای اسلامی شهر است که برای ایفای نقش مدیریتی از یاوران خود استفاده می ­کنند؛ که یاوران اصلی محدوده ­ای به وسعت تقریبا نواحی را تحت نظارت خود دارند و در مجموع این یاوران اصلی شورای اسلامی شهر هستند که بر منطقه نظارت دارند؛ و بدین صورت است که نظامی از سلسله مراتب برای انعکاس مسائل و مشکلات از یک طرف، اجرای اوامر و دستورالعمل­ها از سوی دیگر به وجود آمده است. این مقاله که به صورت کتابخانه­ ای – میدانی انجام شده و محقق به دنبال این سوال است که یاوران شورای اسلامی، تا چه اندازه در مدیریت شهری سهیم هستند؟ و با توجه به این فرضیه که یاوران شورای اسلامی توانسته­ اند در مدیریت محلی خود موفق باشند؛ حدود 307 نفر از مردم شیراز به روش نمونه گیری با طبقه بندی از هر منطقه متناسب با جمعیت آن منطقه انتخاب شده اند. و نتایج نشان داد که یاوران شورای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری از نگاه مردم از جایگاه مطلوبی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی مجرد، محسن. (1377). پیشنهادی برای همکاری شهرداری و شورا، ماهنامه  پژوهشی و آموزشی اطلاع رسانی برنامه ریزی و مدیریت شهری، انتشارات شهردار.
بازنگری طرح تفضیلی شیراز (منطقه چهار). (1383). طرح‌های پیشنهادی؛ شهرداری شیراز؛ معاونت شهرسازی و معماری.
طرح بازنگری طرح تفضیلی شیراز. (1386). گزارش تکمیلی بخش سوم ویژگی‌ها و مشخصات عمومی منطقه، طبقه­ بندی توان‌ها، چالش‌ها، ارائه راهبرد­و سیاست­های پیشنهادی گزینه­ ها و الگوی ساختاری کاربری و تراکم و تعریف پروژهشهرداری.
 بازنگری طرح تفضیلی شیراز. (1383). مدیریت شهری ومشارکت شهرها و نهادهای مردمی، شهرداری.
فصل 7 اصول 100 تا 106 قانون اساسی.
 گزارش تکمیلی بازنگری طرح تفضیلی(بهسازی و نوسازی) منطقه تاریخی و فرهنگی شیراز. (1386). شهرداری شیراز.
نوروزی،‌هادی. (1387). طرح یاوران شورا. شیراز
 کشاورزی، حشمت. (1388). ارزیابی نقش شورای شهر در نظام اجرایی کشور (نمونه موردی شورای شهر شیراز)، به راهنمای دکتر زهرا احمدی پور، تربیت مدرس.
 روزنامه عصر مردم،(1388). شماره3982
وب گاه رسمی شهرداری شیراز . بازدید در تاریخ 4 دی 1386
 www.ataland.com/Pages/City/IranCityInfo
 http://www.shirazcity.org/shiraz/
www. History of Shiraz.