بررسی نظام مداخله بهینه برای بهسازی و نوسازی پهنه‌های فرسوده کلان شهر شیراز

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مشاور مدیریت بحران شهرداری شیراز

چکیده

حفظ پویایی و ارتقاء نوآوری سازمان‌های محلی در مدیریت پهنه‌های فرسوده نیازمند تجزیه و تحلیل صحیح محیط، انتخاب بهترین اهداف و راهبردها، ارتقاء توانمندی­ های سازمان و اقدام مؤثر در جهت تأمین هدف­های تدوین شده است. بی­ شک دست‌یابی به این مهم، فارغ از مطالعه، پژوهش در امور امکان­ پذیر نمی­ باشد. این پژوهش با توجه به فلسفه وجودی و ظرفیت­ ها و توانمندی­ های نظام مداخله کننده در بافت فرسوده شهر شیراز با روش تحلیلی-توصیفی به انجام مطالعه و پژوهش درخصوص عملکرد دستگاه‌های مرتبط می ­پردازد، تا انجام فرآیندهای پیش گفته را برای مدیران، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مدیریت شهری تسهیل نماید و با توجه به اهمیت موضوع، بر این باور است که زمینه دست‌یابی به هدف مورد نظر که دست یابی به نظام بهینه مداخله برای بهسازی و نوسازی پهنه‌های فرسوده شهر شیراز می‌باشد، جزء در سایه مدیریت یک پارچه و عملکرد بهینه نهادهای سازمانی در خصوص تسهیل گری، بهسازی و نوسازی ممکن نمی‌باشد. نباید تصور کرد که یک پارچگی مدیریتی اکسیری است که به خودی خود مشکلات کلان شهر شیراز را چاره می‌کند و همچنین صرف افزایش کارایی و جلوگیری از هم پوشی‌ها و تباینات در یک پارچگی مدیریتی برای مشکلات عظیم شهر شیراز کافی نیست و لازم آنست که بارویه و شیوه مدیریتی دگرگون شده ای در جهت در برگیرندگی تمامی کنشگران توسعه کلان شهر شیراز اقدام نمود. در ادامه به بررسی الگوی دفاتر تسهیل گری در محلات شهر شیراز به عنوان نظامی تسهیل گر با عملکرد هماهنگ کننده در راستای مداخله بهینه برای بهسازی و نوسازی پهنه‌های فرسوده پرداخته می‌شود و در نهایت راه کارهایی در خصوص عملکرد بهینه آنها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


 آزاد ارامکی، تقی، 1379، اندیشه نوسازی در ایران، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ اول.

.پاریس، کریس، 1381، برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش‌های تجربی، مترجمان :حسین ایمانی جاجرمی ، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، شیراز.

.پرویز پیران، 1384،شهرنشینی در ایران :دیدگاه‌های نظری با نگاهی بر شرایط ایران، مجله سیاسی – اقتصادی، سال نهم، شماره 3 و 4 .

 جان فوران –پرویز پیران، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال 1500 میلادی تا انقلاب اسلامی، چاپ چهارم.

 شرکت نوسازان منطقه 9شیراز،1389،دفتر تسهیل گری محله 3 آیت الله دستغیب، شیراز.

شماعی،علی و پوراحمد،احمد، 1384، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شیراز.

علوی تبار، علیرضا، 1379، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، جلد اول، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، شیراز .

عندلیب، ع، 1386، فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده شهر شیراز، سازمان نوسازی شهر شیراز.

مطالعات مدیریت شهری، شهرداری شیراز، 1382

منوریان، عباس، تابستان و پاییز 1379، از دولت خوب تا حکومت داری خوب، مدیریت دولتی، شماره 48-49 .

مهندسان مشاور آتک، 1370: طرح حفظ و ساماندهی شیراز، شیراز، معاونت شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی.

مهندسان مشاور آمود، 1386: طرح تفصیلی منطقه9، شیراز، شهرداری منطقه 9.

مهندسان مشاور معمار و شهرساز امکو ایران، (1381). " بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 17" ، مهندسان مشاور معمار و شهرساز امکو ایران، شیراز.

مهندسین مشاور شاران، 1384، راهنمای شناسایی و مداخله در بافت‌های فرسوده،مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خرداد، شرکت ایده پردازان فن و هنر، شیراز.

Sayan, Gencay (2003) changes, globalization and Newtasks of the government, Imge publication, Ankara, Turkey.