بررسی چگونگی و میزان شیوع بیماری‌های پوستی پاک‌بانان شهر شیراز- 1392

نویسنده

استاد دانشکده پزشکی شیراز

چکیده

تمامی روش‌های جمع آوری پسماند، نکات مشترک و مخاطراتی برای سلامتی کارکنان شاغل جمع آوری پسماند دارند. ضایعات پوستی در بین کارگران جمع آوری پسماند بسیار شایعند. با توجه به روند رشد تولید پسماند و مواجهه کارگران با محدوده وسیعی از عوامل خطرزای بیولوژیک، شیمیایی و فیزیکی و ماهیت قابل پیشگیری اختلالات پوستی بر آن شدیم الگوی اختلالات پوستی را در کارگران شهر شیراز جهت اطلاع رسانی به مسئولین مورد شناسایی و مطالعه قرار دهیم.این مطالعه بر روی تمامی کارگران سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در سال 1392 که در امر جمع آوری پسماند این شهر نقش داشتند انجام شد. از 1500 فردی که در نهایت مورد مطالعه قرار گرفتند، تاریخچه کامل پزشکی در حیطه مورد مطالعه، اخذ و معاینه پوستی کامل از لحاظ بیماری‌های احتمالی شغلی انجام شد. این اطلاعات در فرم گردآوری داده‌ها و داده‌ها در نرم افزار SPSS وارد شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


کتاب جامع بهداشت عمومی، جلد اوّل، چاپ سوّم (1391) دکتر قاسم علی عمرانی فصل4 صفحه 324- 306.
 Hanks TG. Solid Waste/Disease Relationships, A Literature Survey. 1967
Bleck D, Wettberg W. Waste collection in developing countries–Tackling occupational safety and health hazards at their source. Waste management. 2012;32(11):2009-17.
Document is available web only at: www.hse.gov.uk/pubns/ waste15.pdf. last accessed 7/13/2013.
Ronchese F. Occupational marks and other physical signs: a guide to personal identification. Southern Medical Journal. 1952;45(7):675.
Da Silva MC, Fassa AG, Siqueira C, Kriebel D. World at work: Brazilian ragpickers. Occupational and environmental medicine. 2005;62(10):736-40.
Yang C-Y, Chang W-T, Chuang H-Y, Tsai S-S, Wu T-N, Sung F-C. Adverse health effects among household waste collectors in Taiwan. Environmental research. 2001;85(3):195.
Peate W. Occupational skin disease. American family physician. 2002;66(6):1025.
9.Gellin GA, Zaυon MR. Occupational dermatoses of solid waste workers. Archives of Environmental Health: An International Journal. 1970;20(4):510-5.
Tadesse G. The Baseline Survey of the Occupational Safety and Health Conditions of Solid Waste Primary Collectors and Street Sweepers in Addis Ababa. 2007:77p.Gellin GA. Dermatoses acquired by solid‐waste handlers. American journal of industrial medicine. 1985;8(4‐5):363-70. Ivens UI, Lassen J, Kaltoft B, Skov T. Injuries among domestic waste collectors. American journal of industrial medicine. 1998;33(2):182-9.
Cherry N, Meyer J, Adisesh A, Brooke R, Owen‐Smith V, Swales C, et al. Surveillance of occupational skin disease: EPIDERM and OPRA. British Journal of Dermatology. 2000;142(6):1128-34
http://www.cdc.gov/niosh/topics/skin/. last accessed 7/13/2013.http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm. last accessed7/13 /2013
Organization IL. Tackling hazardous child labour in agriculture Guidance on policy and practice. 2006 323 p
Tooher R, Griffin T, Shute E, Maddern G. Vaccinations for waste-handling workers. A review of the literature. Waste management & research. 2005;23(1):79-86
 Wallace/Maxcy-Rosenau-Last Public Health & Preventive Medicine, Robert B. Wallace. 2008. 1404p. 19. http://www.who .int/occupational_health/publications/emhealthcarework/en/.last accessed 7/13/2013
Frings-Dresen M. Protecting waste collectors all around the world. Occupational and environmental medicine. 2005;62(12):820-1
Binion E, Gutberlet J. The effects of handling solid waste on the wellbeing of informal and organized recyclers: a review of the literature. International Journal of Occupational and Environmental Health. 2012;18(1):43-52
Medina M. Scavenger cooperatives in Asia and Latin America. Resources, Conservation and Recycling. 2000;31(1):51-69