آسیب‌شناسی فرآیند مدیریت پروژه در پروژه‌های کلان عمرانی شهرداری شیراز

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

2 دکترای مدیریت، استاد دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، دانشگاه شیراز

چکیده

تاخیر، کندی و عدم پیشرفت در پروژ­های عمرانی شهری که موجب جلوگیری از ایجاد مدیریت شهری پایدار می‌شود، حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه ­ای در اجرای طرح­ های ارزشمند شهری می باشد که بازسازی و توسعه فضای شهری را به طور جدی در معرض تهدید قرار می­ دهد. به این منظور آسیب­ شناسی فرایند مدیریت پروژه­ ای عمرانی درون­شهری با توجه به ویژگی­ها و محدودیت­ های خاص خود بسیار حائز اهمیت می ­باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، ضمن بررسی  تحقیقات انجام شده در ایران و دیگر کشورها، به بررسی علل افزایش زمان و هزینه در تعدادی از پروژه­ های عمرانی شهرداری شیراز پرداخته شده و برای آنها راه کارهایی ارائه شده است. این راه کارها بر اساس مراحل اجرای پروژه و افراد درگیر پروژه، اعم از پیمانکار، مشاور و کارفرما تفکیک و تلاش شده است الگوی مدیریتی کارایی ارائه شود. نتایج نشان می­ دهد که شهرداری بیشترین نقش را در حل مشکلات برعهده دارد و پیمانکار و مشاور در رده­ های بعدی قرار دارند. همچنین از نظر مراحل طراحی، برنامه­ ریزی و اجرا، راه کارها به طور یکنواخت در تمام مراحل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


آزادی ­مقدم ­آرانی، عباس، فراهانی، مهدی و سعید ایزدیان(1385)،" مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا"، سومین کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه، تهران
الفت، لعیا، خسروانی، فرزانه و رضا جلالی(1389). "شناسایی و اولویت­ بندی پروژه بر مبنای استانداردPMBOK  با رویکردفازی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساخت تقاطع غیر همسطح در استان بوشهر)". فصل نامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره19، ص147تا163.3. رضایی، سعید(1389)."آسیب شناسی در مدیریت"، قابل دسترس در سایت:
http://athir.blogfa.com/post-3126.aspx(2/10/1391)
 ترابی، یوسف (1384)."آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران". مجله مسائل سیاسی ایران،دوره اول، شماره 2، ص103-134.
 درهمی، مهدی(1390)."رویکردی به مدیریت پروژه بر پایه استانداردهای جهانی". ماهنامه طاق، شماره 45و46، ص34-37.
 رفیعی،علی(1385)."تدوین یک مدل تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه‌های عمرانی(همراه با مطالعه موردی)". پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 شیروانی، علیرضا و امیر ملک(1390)، "طراحی و پیاده سازی یک روش شناسی مدیریت پروژه مبتنی بر تلفیق استانداردهای مدیریت پروژه"، ماهنامه وش، شماره 109، سال شانزدهم،صص23-3.
شهرداری شیراز(1391)، مستندات، پروژه‌های هدف90، قابل دسترس در سایت:
http://eshiraz.ir/fanni/fa/90hadafe,11
 خسروانی، محمد (1389). "نگاهی به علم مدیریت پروژه از گذشته تا آینده". پیام آبادگران، شماره277، سال28، ص54و55.
 فردانی، سعید، انصاری فر، سعید ومجتبی، حشمت نژاد(1390)." ارتقای بهره وری منابع شهری با رویکرد نظام جامع مدیریت سبد پروژه‌ها و مهندسی ارزش(مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)"، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، ایران، مشهد.
 فرهمندیان، ارشد، موسی خانی، مرتضی، منصوری، علی (1388). " ارزیابی مدیریت پروژه‌های گازرسانی با روش PMBOK (مطالعه موردی شرکت گاز استان زنجان). مدیریت صنعتی، شماره 9. صص 31-45.
 قادری، حاتم(1380)." آسیب شناسی اصلاحات در ایران ".مجله بازتاب اندیشه، شماره18،ص69-75.
 موسسه مدیریت پروژه آمریکا(1383).ارکان سیستم جامع مدیریت پروژه،(ترجمه و اقتباس: معین ­زاده، حسین)،تهران،انتشارات توسعه ایران.
وطن خواه، رضا(1382)."بررسی علل تاخیر پروژه‌های عمرانی- مطالعه موردی: پروژه‌های سازمان نوسازی مدارس کشور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
همامی، عباس و اکرم، دیانی دردشتی(1385)."آسیب شناسی مدیریت سیاسی حاکمان و زمامداران با تاکید بر سیره حکومت امام علی(ع)". مجله پژوهش دینی، شماره14، ص95-118.
 
 Al-khalil, M.l. & Al-Ghafly, M.A. (1999),”Delay in public utility projects in Saudi Arabia”, International of  Project Management,Vol. 17 No.2, pp. 101-6.
 Al-Moumani, H.A. (2000), “Construction delay: a quantitative analysis”, International Journal of project Management, Vol. 18, pp.51-9.
Assaf, S.A., Al-Khalil, M. & Al-Hazmi, M.(1996),” Causes of delay in large
 building construction projects”, Journal of management in Engineering, ASCE, Vol. 11 No.2,pp. 45-50.
 Chan, W.M. & Kumaraswamy, M.M (1998),”Contributers to construction delays”, construction Management and Economics, Vol. 18, pp. 51-9.
 Chabota., K ,Mundia., M,& M .Kanyuka.(2009).”Cost escalation and schedule delays in road construction projects in Zambia”. international journal of project management.VOL.27.PP.522-531.
 Chen., P , & D. Partington.(2006)”Three conceptual levels of construction project management “.international journal of project management.VOL.24,PP.412-421.
Frimpong, Y. & Oluwoye, J.(2003),”Significant factors causing delay and cost overruns in construction of groundwater projects in Ghana”,Journal of construction Research, Vol.1 No. 2, pp. 175-87.
 Hemanata., D, Anil sawhney, K.C. Iyer & S. Rentala. (2012). ”Analysing factors affecting delays in Indian construction projects”. international journal of project management. VOL.30,PP.479-489.
 Lyer., K. C, & K.N. Jha. (2005). ”Factors affecting cost performance: evidence from Indian construction projects”. international journal of project management.VOL.23,PP.283-295.
 Mezher, M. & Twil, W. (1998). ”Causes of delays in the construction industry in Lebanon”, Engineering Construction and Architectural Management Journal, Vol. 5 No. 3, pp. 251-60.
 Mansfield, N.R., Ugwu, O.O & Doran, T. (1994), “Causes of delay and cost overruns in Nigerian construction projects”, International Journal of Project Management, Vol. 12 No. 4, pp. 254-60.
 Sonuga., F, Aliboh., O, & D. Oloka.(2002).”Particular barriers & issues associated with projects in a developing and emerging economy.case study of some abandoned water & irrigation projects in Nigeria”.international journal of project management. VOL.24, PP. 611-616 .
 Sadi., A , & S. Assaf.(2006).”Causes of delay in large construction projects”. international journal of project management. VOL.24,pp.349-357.
 Tmothy., R , & M. Karen.(2011).”Motivation toward financial incentive goals on construction projects”.journal of business research.VOL.64,PP.765-773
 William., k.l, Francis., K.W, & D.Scott.(1999).”Managing construction projects in china”. international journal of project management. VOL.17,pp.257-263.