اولویت‎بندی فعالیت‎های منتخب قابل برون‎سپاری در شهرداری شیراز توسط تکنیک ویکور فازی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با هدف بکارگیری چارچوب برون‎سپاری فعالیت‎ها در شهرداری‎ها ارائه شده‎است. براین‎اساس، پس از شناسایی چارچوب و معیارهای آن، فعالیت‎های منتخب قابل برون‎سپاری در شهرداری شیراز شناسایی شدند که عبارت بودند از: 1- عوارض خودرو 2- مدیریت امور تاکسیرانان 3- نقل‎وانتقال ملک و صدور پروانه ساختمانی 4- مدیریت اماکن ورزشی و فرهنگ‎سراها و 5- مدیریت سایت برمشور. دلیل انتخاب این 5 فعالیت، موجود بودن اطلاعات کافی نظیر اطلاعات تأمین‎کنندگان، اطلاعات هزینه‎ها و ... بوده‎است. به عبارت ساده‎تر می‎توان گفت که ، مطالعه جهت برون‎سپاری این فعالیت‌ها صورت گرفته است و سپس پرسشنامه‎ای (ابزار تحقیق) تدوین شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و کارشناسان عالی رتبه شهرداری شیراز می‎باشند که در تصمیم‎گیری‎های کلان شهرداری نقش کلیدی ایفاء می‎کنند که از این بین، 10 نفر (تعداد نمونه) و به روش قضاوتی (روش نمونه‎گیری) به‎عنوان افراد خبره شناسایی شدند. معیار خبرگی در اینجا، میزان آشنایی آن‎ها با مبحث برون‎سپاری و نیز میزان اطلاعات آن‎ها درخصوص فرایندهای قابل واگذاری است که این‎ها پیش‎نیاز پاسخ به پرسشنامه (ابزار تحقیق) بودند. پس از توزیع و جمع‎آوری پرسشنامه نزد خبرگان، داده‎ها توسط تکنیک ویکور فازی مورد تجزیه‎وتحلیل قرار گرفت و گزینه‎ها (5 فعالیت منتخب قابل برون‎سپاری شهرداری شیراز) برای برون‎سپاری اولویت‎بندی شدند. در نهایت مشخص شد که دو فعالیت "مدیریت اماکن ورزشی و فرهنگ‎سراها" و همچنین "نقل‎وانتقال ملک و صدور پروانه ساختمانی" به‎عنوان اولویت اول واگذاری و در ادامه، "عوارض خودرو"، "مدیریت امور تاکسیرانان" و "مدیریت سایت برمشور" به ترتیب در اولویت‎های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


خالقی، غلامحسین؛ جعفری اسکندری، میثم؛ علی‎احمدی، علیرضا و حیدری، مهدی (1389). تحلیل چند معیاره‎ی فازی ارزیابی عملکرد سازمان‎های توسعه ای وزارت صنایع و معادن در حمایت از بخش خصوصی. مدیریت صنعتی، 5 (13): 15-40.
شاملو، محمود. (1388). ارائه مدلی جهت تعیین ترکیب بهینه برون‎سپاری ساخت کالاها (قطعات) و انتخاب تأمین‎کننده و تعیین میزان سفارش بهینه به هر تأمین‎کننده با استفاده از برنامه‎ریزی خطی (LP) , (TOPSIS) در شرکت ایران خودرو دیزل. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علی محقر، دانشگاه تهران.
طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ میرغفوری، سیدحبیب‎الله؛ شاکری، فاطمه و بابایی، حمید. (1391). ارائه راهکارهای ارتقای عملکرد در بخش دولتی با رویکرد BSC، ANP فازی و ویکور. بهبود مدیریت، 6 (1): 105-127.
فضلی، صفر؛ تیموری، احمد و خدایی وله زاقرد، حسن. (1390). ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با روش ترکیبی (ویکور جی ار ای) و رویکرد فازی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 21 (60): 73-103.
موتمنی، علیرضا؛ فتاحی، وحید و کریمی، سیدمحمد. (1391). ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک‎های MADM فازی. پژوهشنامه بیمه، 27 (3): 51-69.
میکائیلی، فتاح و صداقتی، حسین (1388)، سنجش مخاطرات برون‎سپاری پروژه‎های فناوری اطلاعات: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو). فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 13: 19-40.
نهاوندی، نسیم؛ یوسفیان، محمدحسین و بیات، علی. (1387). تعیین راهبرد برو‎ن‎سپاری فناوری اطلاعات در بانک‌های ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 13: 89-110.
AĞIRGÜN, B. (2012). Supplier Selection Based on Fuzzy Rough-AHP and VIKOR. Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 2: 1-11.
Chen, Ch. T. Hung, W. Zh and Zhang, W. Y. (2013). Using Interval-Valued Fuzzy Vikor for Cloud Service Provider Evaluation and Selection. Business and Information, Bali, July 7-9: 88-99.
Chen, L. Y and Wang, T. Ch. (2009). Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR. International Journal of Production Economics, 120 (1): 233-242.
Ebrahimnejad, S. Mousavi, S. M. Tavakkoli-Moghaddam, R and Heydar, M. (2012). Evaluating high risks in large-scale projects using an extended VIKOR method under a fuzzy environment. International Journal of Industrial Engineering Computations, 3 (3): 463-476.
Liou, J. J. H. Tsai, Ch. Y. Lin, R. H and Tzeng, G. H. (2010). A modified VIKOR multiple-criteria decision method for improving domestic airlines service quality. Journal of Air Transport Management, 17: 57-61.
Opricovic, S. (1998). Multicriteria Optimization in Civil Engineering. in Serbian, Faculty of Civil Engineering, Belgrade.
Samantra, Ch. Datta, S and Mahapatr, S. S. (2012). Application of Fuzzy Based VIKOR Approach for Multi-Attribute Group Decision Making (MAGDM): A Case Study in Supplier Selection. Decision Making in Manufacturing and Services, 6: 25-39.
Selçuk KILIÇ, H (2012), Supplier Selection Application Based on a Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Methodology, AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology, 3 (8): 7-18.
Shemshadi, A. Shirazi, H. Toreihi, M and Tarokh, M. J. (2011). A fuzzy VIKOR method for supplier selection based on entropy measure for objective weighting. Expert Systems with Applications, 38 (10): 12160–12167.
Vahdani, B. Hadipour, H. Salehi Sadaghiani, J. and Amiri, M. (2010). Extension of VIKOR method based on interval-valued fuzzy sets. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 47 (9-12): 1231-1239.