تأثیر مواد آللوپاتیک درخت کاج تهران بر سرعت جوانه‌زنی بذرهای علف هرز تاج‌خروس وحشی و اسیدیته (Ph) محیط کشت

نویسنده

کارشناس فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز

چکیده

زیرگونه‌ای از کاج ایتالیایی به نام کاج تهران، کاج ایرانی یا کاج الدار (Pinus eldarica) نامیده می‌شود. تاج‌خروس وحشی (آمارنتوس) با نام علمی Amaranthus retroflexusیکی از مهم‌ترین علف‌های هرز تابستانه است.  به‌منظورِ بررسی تأثیر عصاره کاج بر روی جوانه‌زنی بذرهای علف هرز تاج‌خروس وحشی، آزمایشی در چارچوب طرح کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت مواد آللوپاتیک در نمونه‌های آزمایش، سرعت جوانه‌زنی کاهش یافت. همچنین مشاهده شد مواد ترشح‌شده از برگ‌های سوزنی درخت کاج دارای مواد آللوپاتیک هست که با کاهش اسیدیتیه محیط موجب جلوگیری از جوانه‌زنی بذور گونه‌‌های گیاهی واقع در زیر تاج درخت (کانوپی) می‌شود.

کلیدواژه‌ها


پیرسته انوشه، هادی؛ امام؛ یحیی و سحرخیز، محمد جمال (1390). ارزیابی ویژگی‌های آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علف هرز یولاف وحشی. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، ۹(۱)، 95-102.
سلطانی‌پور، محمدامین؛ حاجبی، عبدالحمید؛ دستجردی، عبدالمجید و ابراهیمی، سلیمه (1386). اثرات دگر آسیبی عصاره آبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 23(۱)، 51-58.
عباس دخت، حمید و چائی چی، محمدرضا (1382). پتانسیل اثر آللوپاتیک کاه و کلش ارقام نخود سیاه بر جوانه‌زنی و رشد سورگوم (Sorghum halepense)، سویا (Glycine max L.) و آفتابگردان (Helianthus annuus). مجله علوم کشاورزی ایران، 34(3)، 617-624.
نازدار، طیبه؛ موسوی بزاز، آزاده و آرویی، حسین (1390). بررسی تأثیر آللوپاتیکی عصاره برگ کاج توپی، سرو نقره‌ای، افرا و اقاقیا بر جوانه‌زنی بذور چمن‌های یارندی و فستوکا.  هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.
Coder, K. D. (1999). Allelopathy in Trees and Forests; A Selected Bibliography. University of Georgia. Warnell School of Forest Resources Extension publication FOR99-002. 7.
Ferguson, J. J., & Rathinasabapathi, B. (2003). Allelopathy: How plants suppress other plants. University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, EDIS. 12.
Nektarios, P. A., Economou, G., & Avgoulas, C. (2005). Allelopathic effects of Pinus halepensis needles on turfgrasses and biosensor plants. HortScience, 40(1), 246-250.
Pallant, E., & Riha, S. J. (1990). Surface soil acidification under red pine and Norway spruce. Soil Science Society of America Journal, 54(4), 1124-1130.