دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1396 
3. آسیب شناسی بکارگیری روش قراردادی BOT در پروژه های شهر تهران

صفحه 31-55

سید مجتبی حسینعلی پور؛ اقبال شاکری؛ مصطفی سجادیان