دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، مهر 1395 
بررسی اهمیت اقتصاد مقاومتی در رشد و توسعه فضای شهر شیراز

صفحه 107-122

رودابه نوذری‌زاده؛ غلامرضا غلامی؛ صدیقه زیرک‌مطلق؛ یاسین قائدی‌تبار