دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، تیر 1395 
بررسی نقش توانمندسازی شغلی در میزان بهره‌وری کارکنان در شهرداری

صفحه 65-84

علیرضا جمشیدی؛ محمد‌مهدی اسماعیلی ابهری؛ سید علی زارع