دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، فروردین 1395 
معایب، معضلات و مشکلات حقوقی شهرداری‌ها در ایران

صفحه 127-161

رودابه نوذری زاده؛ غلامرضا غلامی؛ امیر حیدری؛ رضا آقاحسینی