دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1394 
6. ایمنی، حمل و نقل و تصادف‌ها

صفحه 137-153

صمد پناهیان؛ سارا پرنگ؛ الهام محققی