دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1394 
1. درآمدهای پایدار لازمه توسعه، عمران و مدیریت پویا و کارآمد شهرداری شیراز

صفحه 1-24

علیرضا جمشیدی؛ محمد رحیمی سکه روانی؛ مجید احمدی گندمانی