دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1392 
3. مطالعات مشاغل آلاینده و مزاحم شهری در شهر شیراز

صفحه 65-112

سعید رحمانیان؛ حمیدرضا آخوندزاده؛ مهدی نصر؛ زهره السادات کدخدازاده