دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1393 
2. تاریخچه و مفهوم شورا در ایران و برخی کشورهای جهان

صفحه 33-49

حشمت کشاورزی؛ بیژن زارعی؛ سید محمد جواد افضلی؛ احمد کلائی