دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، دی 1393 
تاریخچه و مفهوم شورا در ایران و برخی کشورهای جهان

صفحه 33-49

حشمت کشاورزی؛ بیژن زارعی؛ سید محمد جواد افضلی؛ احمد کلائی