دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1393 
5. اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه اقتصادی

صفحه 93-108

محمد حسن اسدی؛ جلیل خداپرست شیرازی