مدیریت شهری زیربنای توسعه پایدار

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

کارشناس تشکیلات

چکیده

وجود مسائلی همچون تراکم شهر، حاشیه نشنی، مهاجرت، کوچک شدن شهرهای کوچک و تخلیه روستاها، تخریب محیط زیست، آلودگی و... ناشی از عدم توجه به توسعه پایدار شهر است. در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا ضمن توجه و پاسخگویی به نیازهای کنونی جامعه بشری در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی، شرایط مناسبی برای نسل‌های آینده جهت برآوردن نیازها و خواسته‌هایشان فراهم گردد.توسعه پایدار شهر، مستلزم شکل گیری مدیریت شهری به منظور سیاست گذاری و اجرای برنامه های یکپارچه شهری است. بنابراین حوزه های مختلف زیرساختی، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل، اقتصاد، محیط زیست و آموزش برای هم راستا و منسجم حرکت کردن نیازمند تدوین برنامه ها و سیاست هایی در راستای مدیریت واحد شهری جهت نیل به توسعه پایدار می باشند.
به این ترتیب، در شرایط کنونی توسعه‏‏ وظایف و اختیارات شهرداری‏ها اجتناب‏ناپذیر است و تجدید‏نظر در قانون شهرداری و تهیه‏ یک نظام قانونی جدید شهرداری که پاسخگوی کلیه‏ مسائل و مشکلات شهری و نیازهای شهروندان حال و آینده باشد، ضرورت دارد. توسعه‏ وظایف و اختیارات شهرداری‏ها از یک سو، کارایی مدیریت شهری را افزایش می‏دهد و از طرفی، استراتژی عدم تمرکز اداری دولت را محقق می‏سازد.

کلیدواژه‌ها