تاثیر نوع استخدام بر رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان با استفاده از متغیرهای میانجی سکون و ناامنی شغلی (مطالعه موردی: شهرداری شیراز)

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد شهر سازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

3 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوع استخدام بر رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان شهرداری شیراز می باشد. با توجه به اینکه از گذشته تا کنون ، در شهرداری کلانشهر فرهنگی و مذهبی شیراز انگیزه ها ، دلایل و مزایای تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از وضعیت های استخدامی بخش خصوصی و قراردادی به وضعیت های استخدامی پیمانی و رسمی ، برای تصمیم گیرندگان این سازمان ، بر پایه گمانه زنی و در حاله ای از ابهام بوده است ؛ به تعبیر دیگر به دلیل عدم انجام مطالعات پژوهشی در این خصوص ، معیار و الگوی علمی برای سنجش برتری وضعیت های استخدامی مختلف موجود در شهرداری که موثر بر ابعاد مطلوب خدمات رسانی به شهروندان این شهر بوده، در دسترس نمی باشد. بنابراین پژوهش حاضر می کوشد تا در یکی از ابعاد ، تاثیر نوع استخدام بر رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان را با استفاده از متغیرهای میانجی سکون و ناامنی شغلی ، مورد بررسی قرار دهد. به این جهت ، این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از حیث روش پیمایشی است. روش گرد آوری داده ها میدانی و با ابزار پرسشنامه بوده است. متغیرهای اصلی تحقیق نوع استخدام، سکون شغلی ، ناامنی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور است. نتایج حاصل بیانگر آن است که نوع استخدام به واسطه سکون و ناامنی شغلی بر میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان مؤثر است.
واژه های کلیدی : نوع استخدام ، رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان ، امنیت شغلی ، سکون ، شهرداری شیراز

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
ابراهیم‌زاده، عیسی و کماسی، حسین (1393)، «ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات شهرداری بر اساس مدل سرکوال (مطالعة موردی: شهرداری شهر سنقر)»، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم، ص 172-153.
ابراهیمی، لقمان (1389)، ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری بر اساس مدل کیفیت خدمات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ابوالحمد، عبدالحمید (1370)، حقوق اداری ایران استخدام‌های کشوری-ارتش و نیروهای انتظامی، تهران: انتشارات توس، ص 368.
برک پور، ناصر و دیگران (1389)، «ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها بر پایة سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (نمونة موردی: مناطق 1 و 11 شهر تهران)»، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 25، ص 218-203.
بزاز جزایری، احمد (1392)، «رویکرد تی.ئی. ای.ام در ارزیابی عملکرد منابع انسانی»، ماهنامه تدبیر.
بزی، افشین ، و محسن‌پور، ایمان (1392)، «بررسی تأثیر انواع استخدام بر بهره‌وری نیروی کار شهرداری‌ها (مطالعة موردی شهرداری گرگان)»، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین استان گلستان، گرگان.
پوراسفند، قنبرعباس و دیگران (1389)، «سنجش و اولویت‌بندی کیفیت خدمات واحد آموزش ایران‌خودرو با استفاده از ابزار سروکوال (SERVQUAL) و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)»، پژوهش‌نامه اقتصاد و کسب‌وکار، سال اول، شماره 1، صص 42-31.
پیریایی، صالحه و ارشدی، نسرین (1391)، «اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای اعتماد به مدیریت ارشد»، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره چهارم/شماره 11. ص 78-94.
حافظ نیا، محمدرضا (1382)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چ۸، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، ص 344.
دانایی‌فرد، حسن (1385)، «استراتژی تحول در بخش دولتی ایران»، مجله دانشور رفتار  شماره 17 علمی- پژوهشی/ISC ، ص 97 - 120.
داوری، علی و رضازاده، آرش (۱۳۹۲)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چ۱، انتشارات جهاد دانشگاهی.
ربانی خوراسگانی، علی و کیان پور، مسعود (1390)، «ارزیابی تأثیر محلی خدمات شهری از دید شهروندان ساکن در مناطق مختلف شهر اصفهان»، مجله مطالعات شهری، سال اول، شماره اول، ص 124-99.
رضوانی، محمدرضا (1387)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعة روستایی در ایران، تهران: نشر قومس.
ساروخانی، باقر (1382)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی: بینش‌ها و فنون، چ۱، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 544.
سرمد، زهره و دیگران (1380)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چ۵، تهران: آگاه، ص 406.
سکاران، اوما (1381)، روش‌های تحقیق در مدیریت، چ۲، ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ص ۵۳۲.
صحت، زهره (1395)، «بررسی تأثیر سرمایة فکری بر عملکرد کارکنان شهرداری شیراز»، دانشکده اقتصاد و مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
صیدائی، سید اسکندر (1387)، برنامه‌ریزی روستایی در ایران، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
فعال قیومی، علی و مؤمنی، منصور (1386)، «مقایسة انواع تحلیل‌های رگرسیونی برای داده‌های حسابداری»، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 58، زمستان، ص 103- 112
قلی پور، آرین و دیگران (1390)، «تبیین عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مؤثر بر شاخت سازمانی هویت در سازمان‌های دولتی»، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 7، ص 166-149.
قلی‌پور، ر. و دیگران (1390)، «تأثیر انواع استخدامی بر بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعة موردی در وزارت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)»، دوماهنامه علمی‌پژوهشی، دانشور رفتار، مدیریت پیشرفت، دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 1-47.
کیانی، گشتاسب (1386)، بررسی وضعیت و عملکرد مدیریت شهری (نمونة موردی سکونتگاه‌های شهری استان چهارمحال و بختیاری)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
مجید واحدی، یاسر بشیربنائم و مریم رسولی (1392)، «بررسی تأثیر ویژگی‌های شغلی بر سکون‌زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه‌های انسانی»، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 23، شماره 73، بهار، ص 25-62.
محمدی، زهره (1392)، نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین دولت و حسابداری پیمانکاری، پروژه کاربینی صنعتی (شرکت آذرآب)، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کارگران امام صادق (ع).
ملکی، سعید و دیگران (1394)، «بررسی و تحلیل رابطة نماگرهای اجتماعی‌اقتصادی با سنجش کیفیت عملکرد شهرداری از دیدگاه شهروندان (نمونة موردی: شهر ایلام)»، فرهنگ ایلام، دوره 16، شماره 46 و 47.
نادری، عزت‌الله و سیف نراقی، مریم (1380)، روش‌های تحقیق در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی)، چ۲۰، تهران: بدر، ص 280.
نحریر و همکاران (1389)، «رابطة انگیزش شغلی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان ناجا»، مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، سال هفتم، شماره یک (پیاپی 25)، بهار 93.
نحریر، بتول و دیگران (1389)، «ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها»، طب نظامی، 12(1)، ۲۳- 26.
نصر، حسن (1385)، «شهرسازی و حقوق شهروندی»، مجله شهرداری‌ها، شماره 75.
نقدی، اسداله (1390)، انسان و شهر، چ۱، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
نیک‌پور، امین و دیگران (1390)، «بررسی رابطة بین معنویت محیط کاری و رفتارهای شهروندی‌سازمانی در کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان»، مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت): بهار 1390، دوره 4، شماره 16، ص 155 - 172.
هزارجریبی، جعفر و امانیان، ابوالفضل (1390)، آگاهی زنان از حقوق.
یحیی‌پور، مهدی و هاشمی، سید مناف (1390)، اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری، چ۱، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
ب. انگلیسی
Auer, P. (2004). IS A Stable Workforce Good For the economy In Sights In To The Tenure-Productivity Employment Relationship, Employment Analysis And Research Unit- Employment strategy Department, 28:7-8.
Cardon, M. S. (2003). Contingent labor as an enabler of entrepreneurial growth. Human Resource Management Journal, 42(4): 357–373.
Chand, M., India, K., and Katou, A. (2007). The impact of HRM practices on organisational performance in the Indian hotel industry, Employee Relations, 29(6):576-594.
Chiu, S. F., Lin, S. T., & Han, T. S. (2015). Employment status and employee service-oriented organizational citizenship behaviour: The mediating roles of internal mobility opportunity and job insecurity. Career Development International, 20(2), 133-146.
Geatner, S. (1999). Structural determinants of Job satisfaction and organizational commitment in turnover models. Hum resource management, 9(4): 493 – 479.
Giddens, Anthony (2006), Sociology, Fifth Edition, Cambridge, polity press.
Ismail Salaheldin, S. (2009). Critical success factors for TQM implementation and their impact on performance of SMEs. International journal of productivity and performance management, 58(3), 215-237.
Pattanayak, D., & Maddulety, K. (2011). Effect of TQM on customer satisfaction in Indian Banking industry. European Journal of Business and Management, 3(2).
Russo, G. (1995). Issues In Recruitment Strategies: An Economic Perspective, International Journal Of career Management, 7(3): p8.
Samson, D., & Terziovski, M. (1999). The relationship between total quality management practices and operational performance. Journal of operations management, 17(4), 393-409.
Schubler, peter (1996): participation and partnership in urban infrastructure management, urban management and infrastructure19, published for urban management programme by world bank, Washington, D,C.
Tanninen, K., Puumalainen, K., & Sandström, J. (2010). The power of TQM: analysis of its effects on profitability, productivity and customer satisfaction. Total Quality Management, 21(2), 171-184.
Van. Dijk and Davide, M (2006): "The Mythodology of privatization incontracting for social services public admins tration review.
Woodard, Katch (2003), Social sciences, the big issues, Canada and Newyork: Routledye