تأثیر ابعاد فلسفه ذهنی بر تصمیم‌گیری مدیران شهرداری شیراز

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، واحد بین الملل خلیج فارس

3 دانشجوی دکتری حسابداری،دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

چکیده

ذهنیت فلسفی نوعی منش فکری است که سبب بهبود تصمیم‌گیری مدیران می‌گردد و به افراد دانش و بینشی می‌دهد که بتوانند در برخورد با مسائل، آن‌ها را به‌طور صحیح حل نموده. فرد دارای ذهن فلسفی خصوصیاتی را نشان می‌دهد که ممکن است در سه بعد مرتبط، یعنی جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری گروه‌بندی شوند. این پژوهش به‌منظور آگاه‌سازی مدیران از جایگاه و نقش خاص ذهنیت فلسفی در حل مسائل می‌باشد. بدین منظور 66 نفر از مدیران شهرداری شیراز به‌عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری به ترتیب شامل دو پرسشنامه ذهنیت فلسفی و پرسشنامه سبک تصمیم‌گیری مدیران بر اساس طیف لیکرت است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش و تصمیم‌گیری در مورد رد یا تائید فرضیه‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و جهت پیش‌بینی تأثیر هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران بر تصمیم‌گیری مدیران از رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که سه بعد فلسفه ذهنی یعنی جامعیت تعمق و انعطاف‌پذیری بر تصمیم‌گیری مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت با افزایش ذهنیت فلسفی مدیران نحوه تصمیم‌گیری مدیران بهبود یابد. همچنین جامعیت ذهنیت فلسفی بیشترین و تعمق ذهنیت فلسفی کمترین تأثیر را بر نحوه تصمیم‌گیری مدیران شهرداری شیراز دارد.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
اسمیت، فلیپجی (۱۳۹۱)، ذهنیتفلسفیدرمدیریتآموزشی، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: انتشارات کمال تربیت.
ایراندخت، فیاض و اصغر سی(1392 ، «تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت»، تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان.
بهار مقدم، مهدی و دیگران (1397)، «بررسی تأثیر ابعاد ذهنیت فلسفی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس»، دانش حسابرسی، 1-22.
جاویدانی کلانه جعفرآبادی، طاهره و رزیتا ابوترابی (1389)، «ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران، موردبررسی: دانشگاه فردوسی مشهد»، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی.
جلالیان، نجمه و موروکی، سمیه (1395)، «بررسی ابعاد ذهنیت فلسفی و رابطة آن با میان خلاقیت کارکنان»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21.
دمرچیلی، فریبا و عبدالحسین رسول‌نژاد (1387)، «بررسی رابطة بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان زنجان»، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره اول.
زکی، محمدعلی (1377)، «بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران»، دانش مدیریت، شماره 42.
سخنور، ناهید و طیبه ماهروزاده (1389)، «ذهنیت فلسفی و نگرش به روش‌های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی»، اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره 6، شماره 67، 3-94
سیف هاشمی، فخرالسادات (1382)، «بررسی رابطة بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان»، 34، 64-31.
شیخ‌زاده، محمد و پورهاشمی، سیده ساناز (1393)، «بررسی رابطة بین ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی کارکنان زندان‌های خراسان شمالی» فصلنامه علمی‌پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، سال دهم، شماره ۴۱، 41-58.
عباسیان فریدونی، محمدمهدی و دیگران (1394)، «بررسی ابعاد ذهنیت فلسفی حسابرسان شاغل در حرفة حسابرسی»، فصلنامه علمی‌پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال چهارم، شماره ۴۱.
هاشمی، سید اعظم (1383)، بررسیتأثیرذهنیتفلسفیمدیرانبرچگونگیانجام وظایف مدیران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتة مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
هری، پال و کنت بلانچارد (۱۳۸۵)، مدیریترفتارسازمانی، چ۲، ترجمه علی علاقه‌بند، تهران: انتشارات امیرکبیر.
ب. انگلیسی
Amirtash, A-M, Abkar,A and S. A-A Mozaffari. (2011).The Relationship Between Philosophic-Mindedness and Academic Performance of Physical Education Faculty Members.World Applied Sciences Journal 15 (6): 885-889.
Heyrani, F. Banimahd, B. Roudposhti, F (2016), Investigation of the Effect of Auditors’ Professionalism Levels on Their Judgment to Resolve the Conflict between Auditor and Management, Procedia Economics and Finance 36 (2016) 177 – 188
Javidi K. J. Tand R. Abootorabib. (2011). A study of the relationship between principals’ philosophical mindedness and their creativity. Procedia - Social and Behavioral Sciences.1314–1322.
Naseri, N. J., Heidari Tafreshi, G. and N. Aminimoghadamfarouj. (2012). A Study of the Relationship between Philosophical Mindednessof Managers and Organizational Climate in BojnurdSchools.European Journal of Scientific Research.450-457.
Pierra, J. (2009). Investigations of enhanced relationship between philosophic mind of managers and their employees’ work performance in governmental organizations in Western Reserve University. PhD Dissertation University of Illinois at Urbana Champaign.