تأثیر استرس شغلی بر خودکارآمدی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز)

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار هوشمند

2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکده الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

استرس یا فشار عصبی از مسایل بسیار حاد در سازمان‌های امروزی می‌باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطرانداخته و هزینه سنگینی را به سازمان‌ها وارد ساخته است، فشار عصبی در ساز مان همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد. گروهی از صاحب‌نظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند شاید هم به راستی دوران ما عصر استرس‌ها است که در آن انسان بیش از هر زمان دیگر در معرض عوامل استرس زا قرار گرفته و مسایل و مشکلات زیادی از هر سو او را احاطه کرده است. با توجه به ضرورت پرداختن به این موضوع در این مقاله سعی کرده ایم به پدیده استرس شغلی، و تاثیر آن بر توانمندی ها و توانایی های کارکنان بپردازیم. بدین منظور استرس شغلی را بعنوان متغیر مستقل و احساس خودکارآمدی متغیر وابسته می باشد. نتایج مؤید این نکته است که هرچه میزان استرس در کارکنان بیشتر باشد سطح احساس توانمندی در آنها کا هش یافته است.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
آزاد مرزآبادی، اسفندیار و محمد غلامی فشارکی (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی نظامیان»، مجله طب نظامی، 13، 1-6.
براتی بختیاری (1391)، رابطة بین خودکارآمدی، عزت‌نفس و خودیاری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سوم دبیرستان در شهر اهواز، پایان‌نامه روانشناسی تربیتی، شهید چمران.
رزمی، شهریار و دیگران (1390)، «نقش تعدیل‌کنندة خودکارآمدی در رابطة بین استرس شغلی با سلامت روان و رضایت شغلی کارکنان»، بانک صادرات تبریز، 8، 57-65.
زراعت، مهسا و دیگران (1393)، «بررسی نقش تعدیل‌کنندة خودکارآمدی در رابطة بین استرس شغلی، رفتار شهروندی و رضایت شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه»، مجله پرستاری و مامایی ارومیه، 12، 238-248.
ساعتچی، محمود (1387)، بهداشت روانی در محیط کار، تهران: انتشارات ویرایش.
سپاه منصور، مژگان و دیگران (1391)، «رابطة عزت‌نفس و خودکارآمدی با متقاعدسازی در مدیران آموزشی»، مجله شناخت اجتماعی، 1، 92-100.
سید محرمی، ایمان و دیگران (1396)، «تأثیر گروه‌درمانی مدیریت استرس بر استرس شغلی و خودکارآمدی پرستاران»، مجله طنین سلامت، 5، 32-42.
ب. انگلیسی
Azadmarzabadi E & Tarkhorani H. The relationship between job stress and job satisfaction. Journal of Behavioral Sciences،2007; 1(2): 121-9[Article in Persian]
Bandura, A. (2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In E.A.Locke(Ed),Handbook of principles of organization behavior. (pp.120-136). Oxford, UK:Blackwell.
Cherakhalipor Z. Comparison of job stress in military drivers in Tehran [Thesis in Persian].Tehran: Baghiatallah University;2010.
Keats PA. Soldiers working internationally: impacts of masculinity, military culture, and operational stress on cross-cultural adaptation. International Journal for the Advancement of Counselling 2010; 32(4): 290-303.
Lu CQ, Siu OL, Cooper CL. Managers’ occupational stress in China: The role of self-efficacy. Pers Individ Dif. 2005 Feb 28;38(3):569-78.
Luthans, F. & Peterson, S. (2002). Employee engagement and manager self efficacy.Journal of management development, Vol21.P.376-387.
Raggi A, Leonardi M, Mantegazza R, Casale S, Fioravanti G. Social support and self-efficacy in patients with Myasthenia Gravis: a common pathway towards positive health outcomes. Neurol Sci. 2010 Apr 1;31(2):231-5.
Schwarzer, R. (1997). General perceived self-efficacy in 14 cultures. Retrieved from http://www.yorku.ca.faculty/academic/schwarze/ world14.htm.
Schwarzer, R., & Fuchs,R. (1996). Self-efficacy and health behaviors. In Conner & Norman, P. (Eds.), predicting health behavior: research and practice with social cognition models. UK: open university press.
Seward JP. Occupational Stress. In: La Dou J, Editor. Current occupational environmental medicine, 3rd edition. New York: Mc Craw Hill; 2004.
Sherer M. Maddux Je, Mercanant B, Parentice-Dunn S, Jacob B, Rogers RW. The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychol Rep, 1982; 51(2):663-71.
Solimannezhad H. The relationship between occupational stress and job satisfaction among employees of government agencies in Ilam. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 2004; 12(44-45): 33-9[Article in Persian].
Voltmer E, Rosta J, Siegrist J, Aasland OG. Job stress and job satisfaction of physicians in private practice: comparison of German and Norwegian physicians. Int. Arch Occupy Environ Health. 2012 Oct 1;85(7):819-28.
Young, M. (2005). A Model of Command, Leadership and Management Competency in the British Royal Navy. Journal of Leadership. Vol 88.