تأثیر زایکوترم بر مقاومت آسفالت های گرم و نیمه گرم

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

3 کارشناسی ارشد اقتصاد و برنامه ریزی و کارشناسی ارشد ادبیات و زبان انگلیسی دانشگاه شیراز

چکیده

رطوبت باعث کاهش چسبندگی بین مصالح دانه بندی شده و آسفالت لایه آستر می شود که در نهایت قدرت ساختاری آسفالت را تحت تاثیر قرار می دهد . موضوع این مطالعه بررسی اثرات زایکوترم بر حساسیت رطوبتی و مصالح بکار رفته در آسفالت نیمه گرم است . این بررسی شامل مطالعات آزمایشگاهی در چهار قالب از جمله آزمایش مدول بر جهندگی به روش کشش غیر مستقیم (IDT)، آزمایش حساسیت رطوبتی،آزمایش لاتمن اصلاح شده و آزمایش آب جوشان تگزاس تهیه و نتایج آن اعلام گردیده است . زایکوترم به عنوان یک افزودنی نانوشیمیایی دارای دو نقش محوری ضد عریان شدگی و همچنین یکی از افزودنی های تولید آسفالت نیمه گرم است . برای درک بهتر پدیده عریان شدگی در اثر ضعف چسبندگی مکانیزم های متعددی برای توضیح چسبندگی بین اجزای مخلوط آسفالتی استفاده شده است . اثر ترکیب این افزودنی ها به آستر آسفالت نه تنها دمای اختلاط را کاهش می دهد بلکه مقاومت آن را در مقابل آسیب های رطوبتی می افزاید .
در نهایت بررسی نتایج آزمایش ها و پردازش تصویر عکس های آزمایش آب جوشان از طرفی نشان دهنده عملکرد زایکوترم به عنوان افزودنی آسفالت نیمه گرم در هر دو نوع مصالح آهکی و سیلیسی و از طرف دیگر حاکی از افزایش چشمگیر مقاومت در برابر رطوبت در سنگدانه های سیلیسی است

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
فخری، منصور، ونائی، وحید و راهی، محمد. (۱۳۹۳)، "ارزیابی رئولوژیکی تاثیر نانو مصالح مایع بر خواص و عملکرد قیر". هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و عملکرد قیر. هشتمین کنگره مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل، سال اول، شماره سوم، پاییز. ۱۳۹۴ 
ب. انگلیسی
Anderson, R. M., Baumgardner, G., May, R. and Reinke, G. (2008). “Engineering properties, emissions, and fieldperformance of warm mix asphalt technology”. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP), Interim Report, pp. 9-47. Di Vito, J. A. and Morris, G. R. 1982. "Silane pretreatment of mineral aggregate to prevent stripping in flexible pavements". Arizona Transport. Res. Center, Arizona State Univ., Tempe, AZ. Dukatz, E. L. 1989. "Aggregate properties related to pavement performance". Proc. of the Assoc. Asphalt PavingTechnol., Vol. 58.
 Hefer, A. W., Little, D. N. and Lytton, R. L. (2005). “A synthesis of theories and mechanisms of bitumenaggregate adhesion including recent advances in quantifying the effects of water (with discussion)”. J. Assoc. Asphalt Paving Technol., Vol. 74.
 Hesami, S., Ameri, M., Goli, H. and Akbari, A. (2015). “Laboratory investigation of moisture susceptibility ofwarm-mix asphalt mixtures containing steel slag aggregates”. Int. J. Pavement Eng. 16(8): 745-759. Huang, S. C., Robertson, R. E., Branthaver, J. F. and Claine Petersen, J. 2005. "Impact of lime modification of asphalt and freeze-thaw cycling on the asphalt-aggregate interaction and moisture resistance to moisture damage".
Mater, J. Civil Eng. 17(6): 711-718. Hurley, G. C. and Prowell, B. D. (2005). “Evaluation of Sasobit® for Use in Warm Mix Asphalt”. NCAT Report, 05-06, Auburn Univ., Auburn, AL. Kandhal, P. S. 1992. "Moisture Susceptibility of HMA Mixes: Identification of Problem and Recommended Solutions". NCAT No. 92-1, Auburn Univ.
 Auburn, AL. Kandhal, P. S. and Parker, F. (1998). “Aggregate tests related to asphalt concrete performance in pavements”.NCHRP Project 4-19, Transport. Res. Board.
 Khodaii, A., Haghshenas, H. F. and Kazemi Tehrani, H. (2012). “Effect of grading and lime content on HMAstripping using statistical methodology”. Constr. Build. Mater. 34: 131-135.
 Sangsefidi, E., Ziari, H. and Mansourkhaki, A. (2014). “The effect of aggregate gradation on creep and moisturesusceptibility performance of warm mix asphalt”. Int. J. Pavement Eng. 15(2): 133-141. Xiao, F., Zhao, W., Gandhi, T. and Amirkhanian, S. 2010. "Influence of antistripping additives on moisture 2 susceptibility of warm mix asphalt mixtures". J. Mater. Civil Eng. 22(10): 1047-1055.
Zaniewski, J. and Viswanathan, A. G. (2006). “Investigation of moisture sensitivity of hot mix asphalt concrete”. Report Submitted to West Virginia Division of Highways.