بررسی و ارائه‌ی راهکارهایی به‌منظور ساماندهی متکدیان مناطق شهرداری شهر شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران، شهردار منطقه 3 شهرداری شیراز

2 کارشناسی ارشد شهرسازی

3 کارشناس حوزه شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی

چکیده

 
پدیده‌ی تکدی‌گری، معضلی اجتماعی و جهانی و در عین حال هشداردهنده است. تقریباً هیچ شهری در دنیا نیست که متکدی نداشته باشد. همه‌ی ما هر روز در معابر و خیابان‌ها شاهد حضور افرادی در سنین مختلف هستیم که با ظاهری ژولیده و غبارآلود، به دست‌فروشی و تکدی­ گری و... مشغولند و سماجت آن‌ها در تحریک احساسات ما، آنقدر آزاردهنده است که مظلومیتشان را تحت‌الاشعاع قرار می ­دهد. همین عوامل باعث می‌شود که افرادی با سوءاستفاده از احساسات مردم و با استفاده از روش‌های مختلف به‌منظور درآمدزایی بدون تلاش، به این کار اقدام نمایند. با توجه به مستندات و پژوهش‌های موجود، می‌توان پایه‌ی تکدی‌گری را در جوامع شهرنشین و به‌خصوص مادرشهر شیراز، در عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... جستجو کرد. تحقیق حاضر در پی بررسی معضل تکدی گری و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن در شهر شیراز است که با استفاده از روش تحلیلی‌توصیفی و مشاهدات میدانی در مناطق شهری شیراز، به بررسی و تحلیل معضل مذکور می‌پردازد و راهکارهایی را برای ریشه‌کنی آسیب یادشده در جامعه شهری ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


روزنامه آرمان. (1394). گزارش اجتماعی؛ روش‌های تکدی‌گری. شماره 2384.
فرهنگ‌لغت دهخدا.
معاونت آموزش فنی و حرفه‌ای. (1393). گزارش نقشآموزش‌هایمهارتیفنیو حرفه‌ای درکاهشآسیب‌هایاجتماعی تکدی‌گری. دفتر کاهش آسیب‌های اجتماعی.
مرجانی، تیمور و صدری، سیدصدرالدین. (1393). توسعه‌یکارآفرینیاجتماعی؛آسیب‌ها،عواملمؤثروراهکارها، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 21، شماره 2.
منصور، جهانگیر. (1389). مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان، شهر، شهرستان، روستا و شهرداری، نشر دیدار.تهران.
منصور، جهانگیر. (1391). مجموعه قوانین مجازات اسلامی. نشر دوران.تهران.
نصرتی‌نژاد، فرهاد و اخوان بهبهانی، علی و دیهول، منصور. (1391). تکدی‌گری درایران: رویه‌ها،روندهاوعلت‌ها، مجله مطالعات ناتوانی، دوره ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان.