برنامه ریزی تقاضای سفر با بهره گیری از داده های پرداخت الکترونیکی با کارت هوشمند

نویسنده

1 کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری شیراز

2 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز

چکیده


پرداخت­ الکترونیکی از جمله پرداخت در قالب جمع‌آوری خودکار کرایة حمل و نقل عمومی با استفاده از کارت ­های هوشمند روند رو به رشدی داشته است. استفاده از کارت ­های هوشمند علاوه بر داشتن مزایایی مانند افزایش راحتی سفر، کاهش تأخیر در زمان سفر و صرفه جویی در زمان، کاهش نیاز به پول نقد و سهولت نظارت بر پرداخت­ ها به مدیران ارشد حمل و نقل شهری این امکان رامی ­دهد تا از داده ­های حاصل از آن جهت مدیریت بهینه­ بر تقاضای سفر و شناسایی الگو­های سفر استفاده نمایند. هم­چنین کارت­­ های هوشمند قابلیت انعطاف‌پذیری نرخ کرایه را با هدف برنامه ­ریزی جهت ایجاد سیاست­ گذاری ­های تشویقی و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی از طریق شناورسازی کرایه­ فراهم می­ سازد. در این تحقیق علاوه بر مقایسة کارت هوشمند با دیگر اشکال پرداخت کرایه، مروری بر اهمیت استفاده از داده­ های حاصل از پرداخت الکترونیکی کرایه با کارت هوشمند برای اهداف برنامه ریزی حمل و نقل عمومی خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها


 Agard B., Morency C. Trepanier M., (2006). Minning public transport user behaviour from smart card data. 12th IFAC symposium on information control problems in manufacturing-INCOM, Saint-Etienne, France, May, 17-19.
Anderson M. M. (1998). Financial Services Technology Consortium, Electronic Cheque Architecture, 1.0.2
 Bagchi M., White P. R. (2005). Potential of public transport smart card data, Transp Policy, 12 (5), 464–472.
Blythe, P. (1998). Integrated ticketing-smart cards in transport, IEE Colloquium: Using ITS in public transport & emergency services, 4: 20.
 Blythe P. T. (2004). Improving public transport ticketing through smart cards, Municipal Engineer, 157 (1), 47-54.
Chapleau R., Chu K. K. (2007). Modeling transit travel patterns from location-stamped smart card data using a disaggregate approach. 11th word conference on transportation research CDROM, Berekeley, California.
Deakin S., Kim E. (2001). Transportation technologies: Implications for planning, University of California transportation center, 536-563.
 Dempsey S. P. (2008). Privacy issues with the use of smat cards, Legal research digest, 25.
Hickman M. (2002). Robust passenger itinerary planning usingtransit AVL data. In proceeding of the IEEE 5th conference on intelligent transportation systems, Singapore, 840-845.
Hoffman M., Wilson S., White P. (2009). Automated identification of linked trips at trip level using electronic fare collection data. 88th Annual meeting of the transportation research CDROM, Washington, 18.
Khosravani A. (2008). The Modern Integrated Payment System: The Iran Experience to Date. Journal of Internet Banking and Commerce, 13 (1).
Kieu L. M., Bhaskar A. and Chung E. (2013). Mining temporal and spatial travel regularity for transit planning, Australasian Transport Research Forum, October 2013, Brisbane, Australia.
Kieu L. M., Bhaskar A. and Chung E. (2014). Transit passenger segmentation using travel regularity mined from Smart Card transactions data, In Transportation Research Board 93rd Annual Meeting, Washington, D.C.
Kusakabe T., Asakura Y., (2014), Behavioural data mining of transit smart card data: A data fusion approach, Transportation Research, Part C, 46: 179–191.
Lathia N., Smith C., Froehlich J. and Capra L. (2013). Individuals among commuters: Building personalised transport information services from fare collection systems, Pervasive and Mobile Computing, 9, 643–664.
Ma X., Wu Y. J. Wang Y., Chen F., Liu J. (2013). Mining smart card data for transit riders’ travel patterns, Transportation Research, Part C, 36, 1–12.
Morency C., Trepanier M., Agard B. (2007). Measuring transit use variability with smart-card data, Transport Policy, 14 (3), 193-203.
Pelletier M. P., Trepanier M., Morency C. (2009). Smart card data in public transit planning, CIRRELT.
Raja J., Velmurgan M. S. (2008). E-payments: Problems and Prospects, Journal of Internet Banking and Commerce, 13 (1).
Sahut J., (2008). Internet Payment and Banks, International Journal of Business, 13 (4).
Trépanier M., Morency C., Agard B. (2009). Calculation of transit performance measures using smart card data. Journal of public transportation, 12 (1), 79-96.
Utsunomiya M., Attanucci J., Wilson N. (2006). Potential Uses of Transit Smart Card Registration and Transaction Data to Improve Transit Planning. Journal of the Transportation Research Board,  1971: 119-126.
Vuchic V. R. (2005). Urban transit: Operations, planning and economics. Jhon Wiley & Sons, Hoboken, N.J. p. 644.
 Welde, M. (2012). Are Smart Card Ticketing Systems Profitable? Evidence from the City of Trondheim. Journal of Public Transportation, 15 (1).