مطالعه‌ی تأثیر تؤامان مواد افزودنی پلیمر و زایکوترم در اصلاح خواص قیر و مقاومت مارشال بتن آسفالتی مصالح سیلیسی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علوم تحقیقات فارس

2 مشاور معاون عمرانی و مسئول حراست حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز

3 دانشجوی دکتری عمران دانشگاه بوعلی سینا

4 کارشناس ارشد معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز

چکیده

امروزه قیرهای اصلاح‌شده جایگاه مهمی در پروژه­های عمرانی به‌دست آورده‏اند. پلیمرها به‌منزله‌ی مهم‌ترین خانواده‌ی اصلاح‌کننده‌ی قیر، برای بهبود عملکرد و افزایش کارایی مخلوط نهایی به قیر اضافه می­شوند. افزودن پلیمر به قیرها، آثار مثبتی روی خواص و عملکرد آن‌ها در دمایزیاد و کم و مقاومت در برابر شیارشدگی و ترک‏های گرمایی دارد. پلیمرها حساسیت گرمایی قیر را کاهشمی‌دهند، به‌ویژه در دمایزیاد که قیر جاری می‏شود؛ همچنین این مواد مقاومت مخلوط‏های آسفالتی را در برابر خستگی افزایشداده، چسبندگی قیر را نیز بیشتر می‌کنند. دراین مقاله سعی شده است به بررسی دو نوع مواد افزودنی زایکوترم و پلیمر و برخی عملکردها و خصوصیات ویژه‌ی آسفالت­های تولیدشده ازاین نوع قیرها پرداخته شود. در نهایت مشاهده گردید که پلیمر نسبت‌به زایکوترم عملکرد بهتری را از لحاظ مقاوت مارشال و جلوگیری از روآمدن ترک‌های آسفالتی و بروز ترک‌های انعکاسی از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


Barral, M.; Santamaria, A.; Peria, J. J. & Munoz M. E. (2003). Ternary Gels of a Polymer Blend and a Recycled Oil: Their Use as Bitumen Modifiers, Macromol. Mater. Eng., 288, 951-956.
Brown, S. (1990). The Shell Bitumen Handbook Surry, Shell Bitumen.
Garcia-Morales, M.; Partal, P.; Navarro, F. J.; Martinez-Boza, F. J. and Gallegos C. (2007). Processing, Rheology and Storage Stability of Recycled EVA/LDPE Modified Bitumen. Polym. Eng. Sci., 47,181-191.
Gonzalez, O.; Munoz, M. E.; Santamaria, A.; Garcia-Morales, M.; Navarro, F. J. & Partal, P. (2004). Rheology and Stability of Bitumen/EVA Blends, Eur, Polym, J., 40, 2365-2372.
Navarro, F. J.; Partal, P.; Martinez-Boza, F. J. & Gallegos, C. (2007). Influence of Processing Conditions on the Rheological Behavior of Crumb Tire Rubber-modified Bitumen, J. Appl, Polym, Sci., 104, 1683-1691.
Nicholls, J. C. (1998). Asphalt Surfacings, E&FN Spon, New York.
Polaczek, J.; Zielinski, J.; Machowska, Z. & Wielgosz, Z. (1999). Thermal Conversion of Plastics Waste in Secondary Petroleumderived Bitumens,  Polym. Adv. Technol., 10, 567-569.
Speight, J. G. (1980). The Chemistry and Technology of Petroleum, New York, Marcel-Dekker.
Walter, H. F. (1993). Use of Waste Materials in Hot-mix Asphalt, Philadelphia, ASTM Technical Publication (STP 1193).
Yousefi, A. (2008). Polymer-Modified Bitumen from Vacuum Bottom and PE, SBR and NMP Wastes, MSc Thesis, Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Tehran South Campus.
Yousefi, A. A. & Ramazani, N. (2005). Polymeric Asphalt, Proceedings of the 2nd Iranian Bitumen and Asphalt Conference, Tehran University, 76, December.
Yousefi. A. A. & Yousefi, A. (2007). Modification of Bitumen Using Petrochemical Westes, Report of Project No, 31713103, Iran Polymer and Petrochemical Institute.
Yousefi, A. A.; Ait-Kadi, A. & Roy, C. (1998). Effect of Elastomeric and Plastomeric Tougheners on Different Properties of Recycled Polyethylene, Adv, Polym, Technol, 17, 127-143.
Yousefi, A. A.; Ait-Kadi, A. & Roy, C. (2000). Effect of Used-tirederived Pyrolytic Oil Residue on the Properties of Polymermodified Asphalts, Fuel, 79, 975-986.
Yousefi, A. A. (2003). Polyethylene Dispersion in Bitumen: The Effects of Polymer Structural Parameters, J. Appl, Polym, Sci., 90, 3183-3190.
Yousefi, A. A. (1999). Preparation and Rheological Behavior of Polymer-Modified Asphalt, PhD Dissertation, Laval University, Quebec.
Yousefi, A. A. (2002). Rubber-modified Bitumens, Iran, Polym. J., 11, 303-309.
Yousefi, A. A. (2004). Rubber-polyethylene Modified Bitumens, Iran, Polym. J., 13, 101-112.
Zakar, P. (1971). Asphalt, Chemical Publishing, New York.