مطالعه و بررسی مدل معادلات ساختاری و عملکرد آن بر مهارت‌های ارتباطی مدیریتی مدیران شهرداری

نویسنده

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 مسئول پیگیری مشاغل سخت و زیان آور مدیریت اموراداری شهرداری شیراز

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی بر کسب مهارت‌های مدیریتی مدیران است. تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را حدود 70 نفر از مدیران تشکیل داده‌اند و نمونه‌ی آماری تحقیق، به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه‌های مهارت‌های ارتباطی با پایایی (81/0) و پرسش‌نامه مهارت‌های مدیریتی با پایایی (88/0) است که از روش آماری استنباطی و مدل‌یابی معادلات ساختاری به بررسی اثرات متغیرهای مستقل مشاهده شده بر متغیرها وابسته پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین مهارت‌های مدیریتی در میان مدیران حوزه‌های مختلف، همچنین مهارت‌های مدیریتی میان مدیران مرد و زن، اختلاف معنا‌داری وجود دارد. براساس نتایج به‌دست‌آمده از مدل معادلات ساختاری، مهارت‌های ارتباطی به میزان 89/0 بر مهارت‌های مدیریتی اثرگذار است. این عدد حاکی از این است که مهارت‌های بنیادی ارتباطی بر کسب و تقویت مهارت‌های سه‌گانه‌ی مدیریتی تأثیری مثبت و مناسب دارد. از‌این‌رو، نتایج مدل‌های مفهومی تحلیل مسیر مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های مدیریتی را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


افشاری، مصطفی و هنری، حبیب. (1390). ارتباط مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان و ارائه مدل براساس AHP، 11، 5-31.
افشاری، مصطفی و دیگران. (1388). بررسی مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی (ادراکی و انسانی و فنی) مدیران ادارات سراسرکشور. نشریه‌ی علمی پژوهشی حرکت، 5، 105-125.
امینیان، محبوبه. (1383). بررسی میزان آگاهی مدیران زن از مهارت‌های مدیریتی ورابطه آن با عملکرد 81، پایان نامه مدیریتی آنان از دیدگاه دبیران مدرس متوسطه منطقه 1 شهر تهران درسال تحصیلی 82 کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.
رابینز، استیفن پی. (1378). رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها، کاربردها)، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
سلطانی، ایرج. (1375). مهارت‌های کاربردی مدیران سازمان‌های تولیدی. مجله‌ی مدیریت، 21،ص 32.
میرسلیمی، عماد. (بی­تا). طراحی و تبیین الگوی مهارت‌های سه گانه مدیریتی مدیران سازمان تربیت بدنی جمهموری اسلامی ایران، رساله دکتری دانشکده علوم انسانی، دانشگاه  تربیت مدرس.
عروف‌زاد، شهرام. (1387). رابطه‌‌ی بین ویژگی های شخصیتی با مهارت‌های ارتباطی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی کشور. رساله‌ی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی،تهران: دانشگاه تربیت معلم تهران.
میرسپاسی، ناصر. (1370). لزوم تقویت مهارت مدیریت، مجله‌ی مطالعات مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، 8، ص 23.
نظری، رسول. (1390). اثر مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو، رساله دکتری، تهران: دانشکده تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ص 45.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ اول، تهران: سمت.
یوسفی، بهرام. (1376). طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی (در سازمان تربیت بدنی)، رساله‌ی دکتری، تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
Baum, R. J.  & Locke, E. A. and Smith, K.G. (2001). A multidimensional model of venture growth. Academy Of Management Journal, 44 (2), 292- 303.
Belzer, K. (2001). Project management. Still effectives and leadership roles. MPRA paper, No. 7345, posted 18. online at http/ mara. Ub. Unimnuechen. De/72450.
Duygulu, E. & Ciraklar, N. (2008). Team effectiveness and leadership roles. MPRA Paper, No. 7345, posted 18. Online at http//mara. Ub. Unimuenchen. De / 72450.
El Sabaa, S. (2001). The skills and career path of and effective project manager. Int J promanage, 19, 117.
Guo, Kristina L. (2009). Effective Communication in Health Care: Strategies to. The Business Review, Cambridge. 12 (2).
Guo, K. & Sanchez, Y. (2009). Work place communication. In B. Borkowski (Ed).Organizational Behavior, Theory and Design. Sudbury, MA: Jones and Bartlett publishers. Pp. 71-101.
Graham, Jennifer Lyn. (1998). An Analysis of sport Managers interpersonal communication skills in selected Ontario amateur sport organization. University of Windsor. Wendsor. Ontaro. Canada. September.
Huusko, Liisa. (2006). The lack of skills: an obstacle in teamwork, Journal of Team Performance Management, 12 (112), 5-16.
Katz, Elihu. (2009). Why sociology Abandoned communication. Published online: 3 september. Springer science+Business Media, LLC.
Katz, RL. (1991). Skills of an effective administer’. Harvard business review. Business classic fifteen key concepts for managerial success.
Mathis, Rich. (2007). Building bridges through effective communication.  Supervision, oct; 68, 10; ABI/ INFORM Global.
Nazari, R. & Ehsani, M. & Ghasemei, H. and Ganjouei, A. (2011). Communication Skill difference amonge Men and Woman in sports. Pan- Asian Journal of sports and physical Educatio, 3(Mar.), 51.
Nazari, R.; Ehsni, M.; Ganjouei, A. & Ghasemi, H. (2011). The Effects of communication skills and Interpersonal communication on Organizational Effectiveness of Iranian sport Managers and presenting a Model. Middle- East Journal of Scientific Research, 10 (6): 702-710, 2011 © IDOSI Publications, 2011.
Nazari, R.; Ehsani, M.; Ganjouei, A. and Ghasemi, H. (2012). Structural equation modeling of relationship and interpersonal communication on organizational effectiveness between sport managers. African Journal of Business Management, 6(27), 8136- 8145, 11 July, 20. Available online at http//: www. Academicjournals. Org. AJBM. © 2012 Academic Journals.
Peterson, Tim. D. (2004). The ongoing legacy of R. L. Katz. Journal of management Decision, 42 (10), 1297-1308.
Poczwardowski, A.; Barott, J. E. & Henschen, K. P. (2002). The athlete and coach: Their relationship and its meaning. Results of an interpretative study. International Journal of Sport Psychology, 33, 116-140.
Yukl, Gary. (2008). How leaders influence organizational effectiveness. The Leadership Quarterly, 19, 708-722.