ساماندهی ترافیک ازطریق تنظیم بهینة شبکه معابر یک طرفه مطالعة موردی : منطقه 1 و 2 شهرشیراز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناسی ارشد ترافیک سازمان حمل‌ونقل وترافیک شهرداری شیراز

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4 کارشناس ارشد ترافیک سـازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری شـیراز

5 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز

چکیده

یک‌طرفه کردن خیابان نوعی تخصیص منابع موجود (فضای حرکت) به حجم ترافیک در شبکه است. یک‌طرفه کردن خیابان‌ها به دلیل‌های مختلف، از جمله ناکافی بودن عرض خیابان برای حرکت دوطرفه، کاهش تاخیر در تقاطع‌های مربوط به خیابان، افزایش ایمنی وسایل نقلیه و پیاده‌ها و کاهش شلوغی در خیابان‌ها پیشنهاد می‌شود. مقالة حاضر گزارشی از تلاش‌های انجام شده در زمینة ایجادیک سیستم مؤثر از خیابان‌های یک‌طرفه برای شهر شیراز و انتخاب یک سیستم مناسب از میان گزینه‌های قابل طرح است. برای ارزیابی گزینه‌ها از نرم افزار کلان نگر Emme/2 استفاده که در نهایت گزینه حاصل از روش گرم و سرد کردن شبیه‌سازی شده به عنوان بهترین گزینه انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


افندی زاده، شهریار. (1390). ارائه مدل طراحی شبکه با تقاضای الاستیک با استفاده از الگوریتم SA. یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
مرکز مطالعات و تحقیقات حمل و نقل (ممتحن). (شهریور 1379). تابع زمان سفر– حجم، مطالعات جامع حمل و نقل شیراز، گزارش شماره 08-79، پژوهشکده حمل و نقل شریف، دانشگاه صنعتی شریف.
 مرکز مطالعات و تحقیقات حمل و نقل (ممتحن)، (اسفند 1379). مدل تخصیص ترافیک و عملکرد سیستم حمل و نقل شهر شیراز، مطالعات جامع حمل و نقل شیراز، گزارش شماره 17-79، پژوهشکده حمل و نقل شریف، دانشگاه صنعتی شریف.
میرجلالیه شیرازی، داود (1380). طراحی شبکه خیابان­های یک­طرفه با استفاده از گرم و سردکردن شبیه سازی شده. پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش
برنامه ­ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران
، دانشگاه صنعتی شریف، بهمن.
ب. انگلیسی
  Drezner, Z. and Wesolowsky, G. O. (1997). Selecting configuration of one-way and two-way routes.  Transportation Research, 31 (4), Nov.
Lee C. K. and Yang, K. I. (1994). 'Network Design of one-way streets with simulated annealing, Papers inregional science, 73 (2), 119-134.
Farahani, R. Z.; Miandoabchi, E.; Szeto, W. Y. and Rashidi, H. (2013). Review on Urban Transportation Network Design Problems, European Journal of Operational Research, 229 (2), 281-302.
Xu, T., et al, (2009). Study on continuous network design problem using Simulated annealing and genetic algorithm. Expert Systems with Applications, 36 (2), 1322-1328.