مطالعه‌ی تأثیر مهارت‎های سیاسی مدیران بر نگرش‎های کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری ساری)

نویسندگان

1 عضو هیئت ‌علمی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

 
مهارت‎های سیاسی، از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین صلاحیت‎های مدیران در سازمان هستند که می‌توانند به اثربخشی سازمان کمک کنند. مقاله‌ی حاضر که هدف آن بررسی تأثیر مهارت‎های سیاسی مدیران بر واکنش کارمندان در شهرداری ساری است، به بررسی مهارت‎های سیاسی مدیران و گرایش‎های کارمندان، مانند ادراک حمایت سازمانی، اعتماد، بدبینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی و نیز تعامل بین این واکنش‎ها پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی می‌باشد که به‌صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل مدیران و کارمندان شهرداری شهرستان ساری است که درنهایت با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده‌، نمونه‌ای از 150 نفر مدیر و 148 نفر کارمند انتخاب گردیده و برای تحلیل از آن استفاده شده است. در این تحقیق برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل 54/8 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مهارت‎‌های سیاسی مدیران این سازمان، بر گرایش‌‎های کارمندان تأثیر می‎گذارد.

کلیدواژه‌ها


حقیقی کفاش و دیگران. (1390). «پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای بدبینی سازمانی». مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و یکم، شماره 24، صص 117تا 139.
خنیفر، حسین؛ مقیمی و دیگران. (1388). «بررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان؛ در سازمان‌های جهاد کشاورزی و آموزش‌وپرورش استان قم». نشریه‌ی مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2.
فانی، علی‌اصغر و دیگران. (1392). «ماهیت، ابعاد و روش‌های آموزش و توسعه‌ی مهارت‌های سیاسی در سازمان». مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، سال ششم، شماره چهارم، پیاپی 24.
قنبری، سیروس و دیگران. (1391). «رابطه‌ی رضایت شغلی با تعهد سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال‌احمر استان همدان». فصلنامه علمی-پژوهشی امداد و نجات، سال پنجم، شماره 1.
Allen, N., & Meyer, J. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 3, 1 – 17.
AriffinAhmad, Z., AminiYekta,  Z., (2010).Relationship between perceived organizational support leadership behavior, and job satisfaction: An empirical study in Iran,Intangible Capital, 6(2):162-184 – ISSN: 1697-9818.
Bing, m. N.; Davison, H.; Minor, I.; Novicevic, M., & Frink, D. (2011).The perception of Task and Contextual Performance by Political Skill:A Meta-analysis and Moderator Test.Journal of Vocational Behavior, 79:563-577.
Coole, D.R. (2007). Expansion and Validation of the Political Skill Inventory(PSI):An Examination of the Link Between Charisma,Political Skill, and Performance,(PHD Dissertation), University of South Florida.
Eisenberger, R., Huntington, R., Huntington, S., & Sowa, D. (1986).Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71, 500 – 507.
Ferris, G. R.; Treadway, D. C.; Kolodinsky, R. W.; Hochwarter, W. A.; Kacmar, C. J.; Douglas, C., &Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory. Journal of Management, 31(1), 126-152..
Ferris, G. R.; Noethen, Solga,J. D, & Meurs, J. A. (2008). Political Skill Construct and Criterion –Related Validation:A Two Study Investigation. Journal of Managerial Psychology, 23(7): 744-771.
Ferris, G. R.; Rogers, L. M.; Blass, F. R., & Hochwarter, W. A. (2009). Interaction of Job-Limiting Pain and Political Skill on Job Satisfaction and Organizational Citizenship behavior. Journal of Managerial psychology, 24(7):584-608.
Ferris. G. R., Perrewe. P., Anthony. W. P., Gilmore. D. C.(2000).Political skill at work, Organizational Dynamics,28(4):25-37
JiunYeh, Tzu, (2009).The Relationship between Organizational Trust and Occupational Commitment of Volunteers,The Journal of Human Resource and Adult Learning, Vol. 5, Num. 1.
kalagan,G.andAksu,b.(2010).organazitional cynicism of the research assistants:A Case or Akdeniz university .procedia social and behavioral sciences.vol .2.pp4820-4825.
Kapoutsis, I.; Papalexandris, A.; Nikolopoulos, A.; Hochwarter, W. A., & Ferris, G. R. Politics perceptions as moderator of the political skill–job performance.(2011). relationship: A two-study, cross-national, constructive replication. Journal of Vocational Behavior, 78(1), 123-135.
KASALAK, G. and BİLGİN AKSU, M. (2014).The Relationship between Perceived Organizational Support and Organizational Cynicism of Research Assistants, Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1),  125-133.
Kathleen K. Ahearn,Gerald R. Ferris,Wayne A. Hochwarter,Ceasar Douglas, Anthony P. Ammeter, (2004).Leader Political Skill and Team Performance,Journal of Management 30(3) 309–327.
Lee, H. J. (2004). The role of competence-based trust and organizational identification in continuous improvement. Journal of Management Psychology, 19(6), 623-639.
Lewis, D. E. (2007). An investigation into the relationship between product novation, trust, and diversity. A PhD dissertation, Capellauniversity. 76.
Liu, Y. (2007).Dispositional antecedents  and outcomes of  political skill in organizations:A four-study investigation with convergence, Journal of  Vocational Behavior.71(2007):146-165.
mack,B.L.(1993).”the lost gospel:the book of Q &christionorigins”, newYork:Harper Collins, p.119.
Mihalcea,A.,(2012). The Impact of Leader's Personality on Employees' Job Satisfaction, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 78, 90-94.
Narang, L., and Singh, L., (2012). Role of Perceived Organizational Support in the Relationship between HR Practices and Organizational Trust, Global Business Review,13(2) 239–249.
Perrewé, P. L.; Zellars, K. L.; Ferris, G. R.; Rossi, A. M.; Kacmar, C. J., & Ralston, D. A, (2004). Neutralizing Job Stressors: Political Skill as an Antidote to the Dysfunctional, Consequences of Role Conflict. Academy of Management Journal, 47(1), 141-152.
Smith, A., & Birney, L. L. (2005).The organizational trust of elementary schools anddimensions of student bullying. International Journal of Educational Management 485-469,(6) 19.
Treadway, Darren C.; Hochwarter, Wayne A.; Ferris, Gerald R.; Kacma, Charles J.; Dougla, Ceasar; Ammeter, Anthony P. & M. Buckley, Ronald, (2004).Leader political skill and employee reactions,The Leadership Quarterly 15, 493 – 513.