بررسی اهمیت اقتصاد مقاومتی در رشد و توسعه فضای شهر شیراز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفۀ آموزش‌وپرورش گرایش علوم تربیتی

2 کارشناس فرهنگی مشاور امور بانوان شهرداری مرکزی شیراز، گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.

3 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز،گروه علوم انسانی، دانشگاه صنایع و معادن ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

5 کارشناس منابع انسانی ادارۀ کل سرمایۀ انسانی، گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

6 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

7 مسئول کارکنان بخش خصوصی ادارۀ کل سرمایۀ انسانی، گروه علوم انسانی ، دانشگاه تهران.

چکیده

شهر به‌عنوان یک واحد فضایی، دارای خصیصه‌ها، کارکردها و جنبه‌های مختلفی از زندگی جمعی هر گروه انسانی در یک فضای خاص است که همین ویژگی‌ها به شهر روح زندگی و ماهیتی دینامیک و پویا داده است. دراین‌بین، اقتصاد مقاومتی در رشد و توسعۀ شهر از مفاهیم پیچیده و از مسائل بسیار مهم شهر است که امروزه با پیچیدگی‌های خاصی در درون فضای شهری خودنمایی می‌کند و در بافت و مورفولوژی شهر، سازمان‌دهی سیاسی فضای درون‌شهری، مدیریت سیاسی فضای شهر، کارکرد شهرها و ... تأثیر شگرفی می‌گذارد. اقتصاد مقاومتی توصیف‌کنندۀ وضعیتی است که در آن توان مقابله با شوک‌های اقتصادی وارده (داخلی و خارجی) وجود دارد. اگرچه واژۀ اقتصاد مقاومتی عموماً موضوع بحث در اقتصاد کلان است؛ ولی مدیریت شهری نیز به‌عنوان جزئی تأثیرپذیر، از این مبحث جدا نیست. این بررسی براساس روش توصیفی، تحلیلی و ازطریق گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، درصدد برآمده است تا با مطالعۀ مفهوم اقتصاد مقاومتی از دیدگاه‌های گوناگون، ضمن ارائۀ چارچوب‌های مفهومی و نظری آن در حوزۀ مدیریت شهری، چشم‌اندازی از فضای غالب بر اقتصاد مقاومتی کلان‌شهرهای ایران را با تأکید بر کلان‌شهر شیراز، ارائه دهد

کلیدواژه‌ها


ایراندوست، کیومرث (۱۳۸۷). مروری بر اهمیت بخش غیررسمی در توانمندسازی اجتماعات محلی فقیر. مجموعه مقالات همایش توسعۀ محله‌ای، طرح نو، 115-143.
پیران، پرویز (1370). دیدگاه‌های نظری در جامعه‌شناسی شهری، مکتب اقتصاد سیاسی فضا. ماهنامۀ اطلاعات اقتصادی سیاسی، 51 و 52.
دولفوس، اولیویه (1374). فضای جغرافیایی، ترجمه دکتر سیروس سهامی. چ2، مشهد: نیکا.
رئیس‌دانا، فریبرز (1381). اقتصاد سیاسیتوسعه. مؤسسه انتشارات نگاه.
سیف‌الدینی، فرانک (1384). جزوۀ درسی برنامه‌ریزی مجتمع‌های زیستی. دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
شکویی، حسین (1380). دیدگاه‌های نو درجغرافیای شهری، ج1، سمت.
شکویی، حسین (1381). اندیشه‌های نو در فلسفۀجغرافیا. ج1، انتشارات گیتاشناسی.
شکویی، حسین (1382). فلسفه‌های محیطیو مکتب‌های جغرافیایی، انتشارات گیتاشناسی.
صرافی، مظفر و احمدی ترشیزی، زهرا (۱۳۸۳). ظرفیت و توسعه، مجلۀ جغرافیا، 2(3).
عبدالله‌ زاده، محمود (1382). فصلنامۀ اقتصاد سیاسی، ۱(۱).
فرزام، فریور (1384). فصلنامۀ اقتصاد سیاسی، 2(7).
فرید، یدالله (1382). جغرافیا و شهرشناسی، دانشگاه تبریز.
قادری، جعفر (۱۳۹۱). مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، برگرفته ازhttp://borhan.ir/NSite /FullStory/News/?Id= 4012.
کاظمیان، غلامرضا و همکاران، (۱۳۹۲). مدیریت شهری، (مبانی و حوزه‌ها)، ج۱، تهران: تیسا.
ملک‌عباسی، منصور (1384). مجلۀ رشد آموزشجغرافیا. معرفی کتاب‌های جغرافیایی، 73.
موسوی، یعقوب (۱۳۷۸). بررسی سیاست‌های شهری توسعۀ اجتماعی نوع محله‌ای شهر تهران. مجموعۀ خلاصه مقالات همایش ایده‌های نو در مدیریت شهری، مرکز مطالعات شهرداری تهران.
مهدی‌زاده، جواد و همکاران (1382). برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران). مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری در ایران.
Braun, E. (2008). City Marketing: Towards an integrated approach (No. EPS-2008-142-ORG).
Brookings Institute (2008). Metro policyfor a metro nation, Metropolitan Policy Program, Retrieved November 11, 2008 from http://www.brookings.edu/metro
Cities, U., & Governments, L. (2004). Agenda 21 for culture. Barcelona: Committee on culture–United Cities and Local Governments. at http://www.cities-localgovernments.org, http://www.serco.com.
Greenberg, J. & Baron, R. A. (2000). Behavior in Organizations, Prentice-Hall, Inc, 7th Ed.
 
Lee, M. (2008). Local counties assembletheir stimulus wish lists, Washington BusinessJournal.
Tabibian, M., & Shokuhi Bidhendi, S. (2008). A comparative analysis of Rawls and Harvey’s views on the philosophy of Justice. Shahrnegar, 48, 7-22.
Whitehand, J. W. (2001). British urban morphology: the Conzenion tradition. Urban Morphology, 5(2), 103-109.