بررسی رضایت‌مندی کارکنان شهرداری شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک و رابطۀ آن با عملکرد شغلی آن‌ها

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی

2 رئیس گروه بهبود روش‌های شهرداری شیراز

3 کارشناس تاریخ، دانشگاه شیراز، گروه علوم انسانی، مدیر بانک ‌زمین شهرداری شیراز

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی رضایت‌مندی کارکنان شهرداری شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک و رابطۀ آن با عملکرد شغلی آن‌هاست. روش این تحقیق، توصیفی‌‌پیمایشی و جامعۀ آماری آن حدود 176 نفر و حجم نمونۀ آماری 123 نفر از کارکنان شهرداری الکترونیک است که براساس جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامۀ عملکرد پاترسون و پرسش‌نامۀ رضایت‌مندی کارکنان از استقرار شهرداری الکترونیک که محقق آن را ساخته بود، استفاده شد. ضریب پایایی پرسش‌نامۀ پاترسون در تحقیق حاضر از روش آلفای کرونباخ 82/. به دست آمد و روایی آن را نیز تعدادی از مدیران و کارشناسان شهرداری تأیید کردند. روایی پرسش‌نامۀ رضایت‌مندی کارکنان با روش تحلیل محتوایی تأیید شد و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ 88/. به دست آمد. در این تحقیق رابطه‌ای بین رضایت از استقرار شهرداری الکترونیک و عملکرد شغلی کارکنان، جنسیت و مدرک تحصیلی دیده نشد؛ بین رضایت‌مندی از استقرار شهرداری الکترونیک و نوع استخدام رابطه‌ای مشاهده شد. نتایج نشان داد با وجود عملکرد خوب کارکنان، رضایت‌مندی آن‌ها از استقرار شهرداری الکترونیک از مقدار میانگین کمتر است؛ بنابراین برنامه‌ریزی جهت ارتقای سطح رضایت‌مندی کارکنان از استقرار شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز به‌ویژه در ابعاد فنی، مدیریتی و آموزشی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


احمدی گندمانی، احمد (1388). بررسی رابطۀ خشنودی شغلی و تعهد با میل ماندن در شغل و عملکرد شغلی بین دانشجومعلمان ضمن‌خدمت استان فارس. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی مرودشت.
بهرامیان، روح‌الله (1388). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهداشت روانی و عملکرد شغلی کارکنان شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان مرودشت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی مرودشت.
پورکیانی، مسعود و قطبی، نجمه (1391). ویژگی‌های شغلی و عملکرد کارکنان، انتشارات بوم‌سازه وابسته به شرکت توسعۀ فناوری ساختمان بوم‌سازه، سیویلیکا، مرجع دانش.
جلالی، علی‌اکبر (1386). شهر الکترونیکی، تکفا، ۵(۲).
جلالیان، آرش؛ ناصری، سپیده (1386). کنترل صحت اطلاعات در شهر الکترونیک با تشخیص صحت امضا با روش هوشمند شبکه‌های عصبی. اولین کنفرانس بین‌المللی شهرداری الکترونیکی.
حبیبی، بهزاد؛ محقق‌زاده اصل، محمدرضا و جعفری، محسن (1390). ارزیابی و سنجش معیارهای رضایت‌مندی کارکنان یک سازمان دولتی بزرگ. انتشارات بوم‌سازه وابسته به شرکت توسعۀ فناوری ساختمان بوم‌سازه، سیویلیکا، مرجع دانش.
خادمی‌مقدم؛ نیک‌ بخش (1390). بررسی عوامل تشکیل‌دهندۀ احساس رضایت‌مندی شغلی و پیامدهای آن در میان کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بهبهان. انتشارات بوم‌سازه وابسته به شرکت توسعۀ فناوری ساختمان بوم‌سازه، سیویلیکا، مرجع دانش.
دامنکشان، رسول؛ بواناتی، حمیدرضا؛ گنجه‌زاده، عباس (1387). سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن، انتشارات بوم‌سازه وابسته به شرکت توسعۀ فناوری ساختمان بوم‌سازه. سیویلیکا، مرجع دانش.
ستوده، نعمت؛ قربانی، راهب؛ حاجی آقاجانی، سعید و رشیدپور، علی (1391). بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. کومش، 14(2).
 سرفرازی، مهرداد و معمارزاده، غلامرضا (1387). آمادگی الکترونیکی شاخصی نو در استقرار اثربخش شهر الکترونیک (E-city) و شهرداری الکترونیک.(E-manicpality)  پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
سقائیان، غلامرضا (1390). رابطۀ امنیت شغلی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بخش اداری شرکت ملی حفاری ایران در شهرستان اهواز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی مرودشت.
قاسمی، بهروز (1390). مدیریت رفتار سازمانی. چ2، تهران: سپاهان.
قیانچی، امیرحسین؛ زارعی، بهروز (1386). ارائۀ چارچوبی برای برنامه‌ریزی توسعۀ شهرداری الکترونیک ایران. اولین کنفرانس بین‌المللی شهرداری الکترونیکی.
کاظمی، بهاره (1386). پرداخت الکترونیکی قبوض شهرداری گامی در جهت توسعۀ شهرداری الکترونیکی، اولین کنفرانس بین‌المللی شهرداری الکترونیکی.
کیا، علی‌اصغر (1386). موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیکی در ایران از دیدگاه کارشناسان حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات. دانشگاه علامه طباطبایی.
لطفی، محسن (1386). فناوری اطلاعات ابزاری درجهت تحقق مدیریت واحد شهری، اولین کنفرانس بین‌المللی شهرداری الکترونیکی.
میرزاخانی ناقچی، زهرا (1389). بررسی رابطه بین خشنودی شغلی و تعهد سازمانی و دل‌بستگی شغلی با میل ماندن در شغل و عملکرد شغلی دربین کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی مرودشت.
میرکمالی، سیدمحمد (1380). رفتار و روابط در سازمان و مدیریت، چ3، تهران: یسطرون.
Acton, T., & Golden, W. (2003). Training the knowledge worker: a descriptive study of training practices in Irish software companies. Journal of European Industrial Training, 27(2/3/4), 137-146.
Alan, H. A. (1993). Successful training training practice, Oxford, Black well. Journal of Pediatric Psychology, 18(1), 29-45.
Arnold, H. J., & Feldman, D. C. (1982). A multivariate analysis of the determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67(3), 350.
Conger, J. (1989). The Charismatic Leader: Behind the Myth of Exceptional Leadership.
Dieberger, A., & Frank, A. U. (1998). A city metaphor to support navigation in complex information spaces. Journal of Visual Languages & Computing, 9(6), 597-622.
Donohue, W. & Heywood, J. (2004). Job satisfaction, International Journal of Man (26