پیش‌بینی سطح کیفیت اجرای وظایف شغلی کارکنان بخش ستادی شهرداری شیراز پس از اجرای طرح نظام جامع ارزشیابی کارکنان

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه مدیریت آموزشی، شیراز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی سطح کیفیت اجرای وظایف شغلی کارکنان بخش ستادی شهرداری شیراز پس از اجرای طرح نظام جامع ارزشیابی کارکنان است. جامعۀ آماری پژوهش عبارت است از تعداد 310 نفر از کارکنان بخش ستادی شهرداری شیراز که با استفاده از جدول مورگان، 170 نفر از آنان به‌عنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدند. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شده است. ابزار اندازه­ گیری استفاده‌شده، پرسشنامۀ تأثیر ارزشیابی کارکنان بر اجرای کیفیت وظایف شغلی کارکنان است. به‌منظور بررسی روایی، ازنظر متخصصان و اساتید بخش استفاده شد و جهت ارزیابی پایایی پرسش‌نامه، ابتدا 30 نفر از اعضای نمونه انتخاب شدند و پرسش‌نامه بین آن‌ها توزیع شد و با بازیابی دوباره، ضریب 91 درصد با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد. با استفاده از آمار استنباطی از آزمون تک‌ نمونه‌ای و رتبه‌‌بندی فریدمن، رابطه بین اجرای وظایف شغلی و ارزشیابی کارکنان مشخص شده است‌. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اجرای طرح نظام جامع ارزشیابی کارکنان بر کیفیت اجرای وظایف شغلی کارکنان تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


ابیلی، خدایار (1385). تحلیلی بر اثر‌بخشی نظام ارزشیابی کارکنان دولت، ماهنامهتدبیر، 19، 43-61.
اشکنانی، محمد ابراهیم (1387). مدیریت و ارزیابی (مفاهیم و کاربردها). ترجمه ویسی، موسسه ‌انتشارات‌ امیرکبیر، شرکت ‌چاپ ‌و نشر بین‌الملل.
خاکی، غلامرضا (1384). مدیریت بهره‌‌وری (تجزیه‌وتحلیل آن در سازمان). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
خوشوقتی، آرمین (1384). ارزیابیعملکردکارکنان (منبع آنلاین). سایت: راهکار مدیریت.
رفیعی، محمد (1393). بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اصفهان: دانشکدۀ مدیریت.
 ساعدی، سارا (1389). رابطۀ کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی، فصلنامه تازه­ های روانشناسیصنعتی/ سازمانی، 1(4)، 55-68.
سعادت، اسفندیار (1375). مدیریت منابع انسانی، چاپ اول، تهران: سمت.
طبرسا، یونس و غفوری، حسین (1386). بررسی و تجزیه‌وتحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت، مجلۀ دانش مدیریت، 2، 16-42.
کمالی، مجید (1393). بررسی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در تحقق شایسته‌سالاری در سازمان، مجلۀ دانش مدیریت، 14، 68-89.
مدنی، سعید (1388). مقایسۀ رابطۀ نظام ارزشیابی عملکرد و بهره‌ وری منابع انسانی در امور مالیاتی شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل، مجلۀ دانش مدیریت، 14، 36-52.
Eshtarze, P. Saler, M. (2008). The impact of innovation and creativity on increasing the productivity of employees, American Journal of Applied Sciences, 20, 1712-1755.
Sirgy, M. J., Efraty, D., Siegel, P., & Lee, D. J. (2001). A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. Social indicators research, 55(3), 241-302.