بررسی جایگاه تابلوهای معرف کاربری در بهبود کیفیت بصری منظر شهری (نمونه موردی شهر شیراز)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه شهید رجایی تهران

2 دکتری مطالعات عالی هنر، هیئت‌علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

3 دکتری پژوهش هنر، هیئت‌علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده

همگام با توسعه و تحولات زندگی شهرنشینی، ضرورت دستیابی سریع و آسان شهروندان ‌به خدمات ‌و نیازهای تجاری و اقتصادی اهمیت بسیاری می‌یابد. در چنین موقعیتی است که گرافیک محیطی با استفاده از قابلیت‌های بصری و فنون خلاقانه‌ی خود برای رفع این نیازها و به‌عنوان آغازگر رقابتی بصری برای پیام‌رسانی و تبلیغات گام برمی‌دارد؛ اما آنچه همواره در فضای شهری مطرح می‌شود چگونگی ساماندهی و وحدت انبوهی از این اطلاعات و تبلیغات با توجه به اغتشاشات بصری موجود است. یکی از مواردی که همواره در محیط پیرامون شهر به تعاملات اجتماعی کمک شایان توجهی می‌کند استفاده از تابلوهای معرف کاربری است که بخش گسترده‌ای از ساختار بصری منظر شهری را در بر می‌گیرد. در پژوهش پیشِ‌رو با بررسی ویژگی‌های ساختاری، فنی، ضوابط محل نصب و زیبایی‌شناسی این تابلوها به نقش آن‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار‌، جلب‌توجه مخاطبان و میزان تأثیرگذاری در آسایش بصری منظر شهری می‌پردازیم. هدف این پژوهش با انتخاب نمونه موردی شهر شیراز، رسیدن به قابلیت‌های بصری منظم و پایدار برای رفع آلودگی بصری منظر شهری است. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات از طریق پژوهش میدانی و کتابخانه‌ای است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با استفاده از ویژگی‌های خلاقانه‌ ساختار بصری، فنون اجرا و انتخاب محل نصب و ابعاد مناسب بر طبق ضوابط مدون می‌توان در ایجاد آسایش بصری و نظامی هماهنگ در منظر شهری اقدام کرد و اطلاع‌رسانی را سریع و فعالیت‌های اقتصادی را رونق بخشید. البته این امر منوط به همکاری و آگاهی اصناف و متولیان زیباسازی و طراحی شهری در کنار ایجاد تسهیلات موردنیاز است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، تقی (1393). مهندسی تبلیغات محیطی. تهران: فراز اندیش سبز.
ایلوخانی، مسعود (1393): گرافیک محیطی. چاپ دوم، تهران: انتشارات فاطمی.
بهزادفر، مصطفی، ایلکا، شاهین و ایلکا، شهاب (1391). رویکردی تحلیلی بر تبارشناسی زیبایی‌شناسی در تعامل با ساختار مدیریتی شهر، دو فصلنامه مدیریت شهری، 30: 90-69.
پاکزاد، جهانشاه (1386). مبانی نظری و فرایند شهری، تهران: انتشارات شهیدی.
حسن‌زاده، سید احمدرضا (1390). گرافیک محیطی: ساختمان‌ها و تابلو‌ها، کتاب اردیبهشت 1(مجموعه مقالات)، تهران: یساولی.
خاکزند، مهدی؛ محمدی، مریم؛ جم، فاطمه و آقابزرگی، کورش (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنه‌های شهری با تأکید بر ابعاد زیبایی‌شناسی و زیست‌محیطی، فصلنامه مطالعات شهری، 10: 15-26.
صالحی، اسماعیل (1386). نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاری‌های رفتاری. فصلنامه محیط‌شناسی، 44: 83-94.
صلواتی، مرجان (1390). تأثیر گرافیک محیطی در ارتباطات شهری. دو فصلنامه نقش مایه، 4 (7): 111- 134.
عبدالحسینی، امیر (1385). گرافیک محیطی، تصویر جامعه. مجله هنرهای تجسمی، 24: 68-71.
قلعه‌نویی، محمود؛ بهرامیان، آرمین و مدنی، فروغ (1390). نقش تابلوهای تبلیغاتی فروشگاه‌ها در تغییر شکل منظر شهری. دو فصلنامه هنر، 2: 29-39.
متولی، مسعود (1389). بررسی و سنجش کیفیت زیبایی در منظر شهری بر اساس مفهوم دیدهای متوالی. دو فصلنامه آرمان‌شهر، 5: 122- 139.