مخاطب‌‌شناسی رسانه‌های شهری و استانی با تأکید بر رسانه‌های اختصاصی شهرداری شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی

2 مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز

3 کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی

4 رئیس اداره اطلاع‌یابی و ارتباطات مردمی اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه رسانه در جامعه امروز، به‌ویژه نقش اطلاع‌رسانی و ارتقاء فرهنگ افراد جامعه، مطالعه پیشِ‌رو به مخاطب‌شناسی رسانه‌های استانی و اختصاصی شهرداری پرداخته است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی مخاطبان رسانه‌های شهری و استانی و تعیین ویژگی‌ها و مشخصات آن‌هاست. جامعه آماری، همه شهروندان 15 سال به بالا است که عبارت از شهروندان زن و مرد شهر شیراز در مناطق ده‌گانه شهرداری است. حجم نمونه نیز با توجه به جدول لین و با در نظر گرفتن ضریب خطای 4 درصد تعیین شده که برابر با 600 نفر است. شیوه نمونه‌گیری و دستیابی به افراد موردمطالعه، روش طبقه‌ای چندمرحله‌ای است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، 2/53 درصد از پاسخگویان مرد و میانگین سنی آن‌ها نیز 40 سال است. 40 درصد از پاسخگویان شاغل و میانگین درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان یک‌میلیون و سیصدهزار تومان است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد 6/60 درصد از شهروندان اظهار داشته‌اند که به پیگیری اخبار مرتبط با مسائل شهری علاقه‌مند هستند. همچنین صداوسیما و تبلیغات محیطی سطح شهر به‌عنوان اولویت اول منبع دریافت اخبار شهری به ترتیب توسط 7/65 درصد و 9/13 درصد از شهروندان معرفی شده است. 7/7 درصد از پاسخگویان به وب‌گاه شهرداری شیراز مراجعه کرده‌اند. در ارتباط با مبحث رسانه‌های جمعی 2/88 درصد تلویزیون سراسری و 3/69 درصد تلویزیون استانی را تماشا می‌کنند. از میان افرادی که مخاطب تلویزیون استانی بودند، 3/95 درصد، اخبار استان را پیگیری می‌کنند و از میان مخاطبان رادیوی استانی، 9/88 درصد پسین دلگشا را گوش می‌دهند. در رابطه با سابقه مطالعه هر یک از مطبوعات استانی نیز یافته‌ها نشان داد که خبر جنوب با 1/80 درصد در رتبه اول قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


آشوری، داریوش (1380). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ (چاپ اول). تهران: انتشارات آگاه.
جمعی از نویسندگان (1387). درس‌نامه اصول ارتباطات و مخاطب شناسی، تهران: انتشارات نهضت.
دادگران، محمد (1387). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات فیروزه.
رندال، دیوید (1386). روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (علی‌اکبر قاضی‌زاده، مترجم). تهران: انتشارات روزنامه ایران.
ساروخانی باقر (1378). جامعه‌شناسی ارتباطات (چاپ دوم). تهران: انتشار اطلاعات.
ستوده، هدایت الله (1381). آسیب‌شناسی اجتماعی (چاپ دوازدهم). تهران: انتشارات آوای نور.
سجادی، سید عبداله؛ قرائتی، علیرضا و حیدری، مجید (1394). نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی. مطالعات رسانه، 10(28)، 127-143.
شریف‌زاده، حکیمه السادات؛ میرمحمدتبار، سید احمد و سهرابی، مریم (1394). بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های جمعی و اعتماد اجتماعی در دانشجویان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 5(2).
عاملی، سعید (1380). تعامل جهانی‌شدن، شهروندی و دین، نامه علوم اجتماعی، شماره 18.
عزیزی، سید محسن؛ مختاری، منصوره و لیاقت دار، محمدجواد (1393). ابعاد تربیت شهروندی در کتاب‌های دوره پیش‌دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره، فصلنامه مطالعات ملی، 15(3).
فالکس، کیت (1381). شهروندی (محمدتقی دلفروز، مترجم). تهران: انتشارات کویر.
قاسمی، حمید (1386). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در توسعۀ ورزش کشور. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
لازار‌، ژودیت (1380). افکار عمومی (مرتضی کتبی، مترجم). تهران‌: نشر نی‌.
مرادی، گلمراد؛ محمدی فر، نجات و محلوجی، جواد (1393). رابطه استفاده از رسانه‌های ارتباط‌جمعی و مسئولیت‌پذیری جوانان، فصلنامه توسعه اجتماعی، 8(3).
مک کوایل، دنیس (1381). مخاطب شناسی (منتظر القائم، مترجم). تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
وثوقی، منصور و رحمانی خلیلی، احسان (1393). رابطه رسانه‌های جمعی و سرمایه اجتماعی در کلان‌شهر تهران. مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 15(26).
 
Ballard, M., Gray, M., Reilly, J., & Noggle, M. (2009). Correlates of video game screen time among males: body mass, physical activity, and other media use. Eating behaviors, 10(3), 161-167.
Unesco (2010). culture, cultural diversity, available from http://portal.unesco.org /culture /en/ev. phpURL_ID=35030 & URL_DO=DO_TO PIC&URL_SECTION =201.html [Accessed 2010-03- 17 10:35 am]